พระธาตุประจำปีเกิด

พระธาตุประจำปีชวด (ธาตุน้ำ)

วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1995 ถือว่าเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของอำเภอจอมทอง เชียงใหม่ เป็นทั้งอารามหลวงและความพิเศษของพระธาตุนี้คือพระบรมสารีริกธาตุประดิษฐานอยู่ในพระโกศห้าชั้น ภายในมณฑปทรงปราสาทเป็นพระบรมสารีริกธาตุ “พระทิกขิณโมฬีธาตุ” (กระดูกกระหม่อมด้านขวา) ถือว่าต้องแวะมาที่พระธาตุศรีจอมทองสักหนึ่งครั้งซึ่งเป็นที่ไหว้พระเสริมดวงของคนปีชวด

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีชวด
(ตั้งนโม 3 จบ)
นะโมพุทธายะ นะมามิ
ติโลกะโมลี โลหะกูเฏ
ปะติฏฐิตัง ปูชิตัง สัพพะโลเกหิ
กิตติมันตัง มะโนหะรัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา
อังคะวะเย ปุเรรัมเม
โกวิลา รัคคะปัพพะเต
สะหิเหมะคูหา คัพเภ ทักขิณะโมลี

พระธาตุประจำปีฉลู (ธาตุดิน)

พระธาตุลำปางหลวง ตั้งอยู่ที่จังหวัดลำปาง เป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองลำปางมาอย่างช้านาน ภายนอกดูยิ่งใหญ่สมกับที่เป็นวัดอารามหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาและใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลักสมบูรณ์และงดงามเป็นอย่างยิ่ง ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระเกศา และพระอัฐิธาตุจากพระนลาฏข้างขวา พระศอด้านหน้ากับด้านหลัง ยังมีส่วน “ซุ้มพระบาท” ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของที่นี่อีกหนึ่งอย่างตรงที่หากเข้ามาด้านในซุ้มปิดประตูจนมือสนิท จะปรากฏภาพ “เงาพระธาตุกลับหัว” ซึ่งเป็นหลักการอีกอย่างหนึ่งของกล้องรูเข็ม เป็นพระธาตุศักดิสิทธิ์ที่เหมาะแก่การเข้ามาเยี่ยมชมกราบไหว้เป็นอย่างยิ่ง

คำบทสวดบูชาพระธาตุลประจำปีฉลู
(ตั้งนโม 3 จบ)
ยาปาตุภูตา อะตุลานุภาวาจีรัง
ปะติฎฐาลัมภะ กัปปะปุเร
เทเวนะ คุตตา อุตตุราภิทัยยา
นะมามิ หันตัง วะระชินะธาตุง
กุมาระกัสสะปะ นะลาตะธาตุโย
เมฆิยะมะหาเถโร กะนะธาตุง ฐะเปติ
มหาฐาเน เจติยัง ปูชิตา นะระเทเวหิ
อะหังวันทามิ ธาตุโย

พระธาตุประจำปีเสือ (ธาตุไม้)

พระธาตุช่อแฮ จังหวัดแพร่ เป็นพระอารามหลวงศักดิสิทธิ์ประจำเมืองแพร่มาตั้งแต่อดีตกาล เป็นที่เก็บพระอัฐิธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามตำนานกล่าวว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1879 – 1881 สมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท)

สถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบล้านนา สกุลช่างเมืองแพร่ ภายนอกสีทองงดงามอร่ามตา เชื่อว่าใครที่ได้มาสักการะที่พระธาตุนี้แล้ว จะทำให้เกิดบารมี ร่ำรวย และเป็นที่ไหว้พระเสริมดวงอันโด่งดัง

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีขาล
(ตั้งนโม 3 จบ)
โกเสยยะ ธะชัคคะ
ปัพพะเต สัตตะมะโนรัมเม
พุทธะ เกสาธาตุ ปะติฏฐิตา
อะหังวันทามิ สัพพะทา
อะหังวันทามิ ธาตุโย
อะหังวันทามิ สัพพะโส

พระธาตุประจำปีกระต่าย (ธาตุไม้)

พระธาตุแช่แห้ง จังหวัดน่าน พระธาตุอารามหลวงประจำเมืองน่าน ตั้งอยู่ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง รูปแบบสถาปัตยกรรมของงานสร้างเป็นของล้านนา ส่วนองค์พระธาตุมีความสูงถึง 55.5 เมตร สีทองอลังการ และเป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุและพระบรมธาตุข้อพระหัตถ์ข้างซ้าย

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีเถาะ
(ตั้งนโม 3 จบ)
ยาธาตุภูตา อะตุลานุภาวา
จีรัง ปะติฏฐิตา นันทะกัปปะเกปุเร
เทเวนะ คุตตา วะระพุทธะธาตุง
จิรัง วันทามิ หันตัง
ชินะธาตุโย โสตะถาคะตัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา
อะหัง วันทามิ ทูระโต (สวด 3 จบ)

พระธาตุประจำปีงูใหญ่ (ธาตุดิน)

พระธาตุเจดีย์วัดพระสิงห์ ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอารามหลวงชั้นเอก ตัวพระเจดีย์เก่าแก่สร้างในสมัยเดียวกับการก่อสร้างวัด สถาปัตยกรรมศิลปะรูปแบบล้านนา หริภุญชัย ผสมลังกา และยังเป็นประดิษฐานพระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา 

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีมะโรง
(ตั้งนโม 3 จบ)
อิติปะวะระสิหิงโต อุตตะมะยะโสปิ เตโช
ยัตถะ กัตถะ จิตโตโส สักกาโร
อุปาโท สะกาละพุทธะ สาละธัง
โชตะยันโตวะ ทีโป
สุระนะเรหิ มะหิโต
ธะระมาโนยะพุทโธติ นะมามิ
สิหิงคะพิมพัง สุวัณณาภิรัมมัง
ลังกาชาตัง โสภาภิโสภัง
สะราภิกันตัง นะมามิหัง

พระธาตุประจำปีงูเล็ก (ธาตุไฟ)

พระมหาเจดีย์พุทธคยา ตั้งอยู่ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว ในประเทศไทย ยังมีวัดที่จำลองในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับ พระมหาเจดีย์พุทธคยา เช่น วัดเจดีย์เจ็ดยอด (เชียงใหม่) ,วัดอนาลโยทิพยาราม (พะเยา) , วัดพระธาตุหนองบัว (อุบลราชธานี) ที่ให้คนเกิดปีมะเส็งได้เข้าไปสักการะเสริมสร้างบารมีกันได้โดยไม่ต้องเดินทางไปไกลถึงอินเดีย

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีมะเส็ง
(ตั้งนโม 3 จบ)
ปะฐะมัง โพธิปัลลังกัง
ทุติยัง อะนิมิสสะกัง
ตะติยัง จังกะมะ
เสฏฐัง จตุตะกัง
ระตะนะฆะรัง ปัญจะมัง
อะชะปาละนิโคธัง ฉัฏฐัง
ราชะยะตะนัง สัตตะนัง มุจจะลิทัง
อะหังวันทามิ ทูระโต

พระธาตุประจำปีมะเมีย (ธาตุไฟ)

พระธาตุเจดีย์ชเวดากอง ตั้งอยู่ที่ประเทศพม่า เป็นมหาเจดีย์ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธ ตัวเจดีย์เป็นสีทองอร่าม มีทองคำหุ้มอยู่น้ำหนักถึง 1,100 กิโลกรัม และเป็นเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สุดของพม่า มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก ถือเป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญของประเทศพม่า

สำหรับคนไทยหากไม่มีเวลาเดินทางไปกราบพระธาตุประจำปีมะเมียก็มี พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย และ วัดพระบรมธาตุ ก็สามารถไปที่นี่แทนได้

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีมะเมีย
(ตั้งนโม 3 จบ)
สัมมา สัมพุทธะ นะลาตะอัฎฐิ
จะตุเกสาธาตุยา คันธะวะรังฐิตัง
ปะระมาธาตุ เจติยัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา

พระธาตุประจำปีมะแม (ธาตุทอง)

พระธาตุดอยสุเทพ ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ ถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 1929 สมัยพญากือนา แห่งอาณาจักรล้านนาราชวงศ์เม็งราย มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงเชียงแสน ตัวพระธาตุถูกตั้งอยู่บนภูเขาทำให้โดดเด่นมองได้จากในตัวเมืองเชียงใหม่ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทั้งเมือง

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีมะแม
(ตั้งนโม 3 จบ)
สุวัณณะเจติยัง เกสาวะระมัตถะลุงคัง
อรัญญะธาตุ สุเทเว
สัพพะ ปูชิง ตัง นะวะเทเวหิ
อะหัง วันทามิ ธาตุโยฯ

พระธาตุประจำปีวอก (ธาตุทอง)

พระธาตุพนม ตั้งอยู่ที่ จังหวัด นครพนม ถือเป็นเครื่องยึดเหนื่ยวทางใจของทั้งฝั่งชาวไทยและชาวลาว ถือว่าเป็นปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในประเทศไทย เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นใน พ.ศ. 8 สมัยอาณาจักรศรีโคตรบูรณ์ และถูกบูรณะมาเรื่อย ๆ ภายในถูกบรรจุพระอุงรังคธาตุ (กระดูกส่วนหน้าอก) ของพระพุทธเจ้า

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีวอก
(ตั้งนโม 3 จบ)
ปุริมายะ ทักขิณายะ
ปัจฉิมายะ อุตตะรายะ
เหฎฐิมายะ อุปะริมายะ
ทิสายะ กะปะณะศิริสะมิง
ปันพะเตมะกัสสะเปนะ ฐาปิตัง
พุทธะอุรังคธาตุง สิระสา
นะมามิ เสตะฉัตตัง
สุวัณณะระชะตัง ระตะนัง
ปะณีตัง พุทธะ
อุรังคะเจติยัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา

พระธาตุประจำปีระกา (ธาตุทอง)

พระธาตุหริภุญชัย ตั้งอยู่ที่ จังหวัด ลำพูน เป็นอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร เป็นแหล่งรวมความศรัทธาของชาวลำพูนและชาวภาคเหนือ ภายในบริเวณมีสิ่งปลูกสร้างสำคัญมากมาย คาดว่าสร้างขึ้นประมาณปี พ.ศ. 1418 ในรัชสมัยของพระเจ้าอาทิตยราช กษัตริย์นครหริภุญชัย เป็นที่ประดิษฐานของพระบรมธาตุ และได้บูรณะและพัฒนาขึ้นตามลำดับ จนในที่สุดเป็นเจดีย์และได้ขยายขนาดของเจดีย์ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นองค์เจดีย์สีทองสวยสดงดงามจนเป็นอย่างที่เห็นได้ในปัจจุบัน

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีระกา
(ตั้งนโม 3 จบ)
สุวัณณะเจติยัง หะริภุญชะยัฐฐัง
วะระโมลีธารัง อุรัฎฐิเสฎฐัง
สะหะอังคุลิฎฐิง กัจจายะเนนา
นิตะปัตตัปปะการัง สีเสนะ
มัยหัง ปะระมามิธาตุง 

พระธาตุประจำปีจอ (ธาตุดิน) 

วัดเกตการาม ตั้งอยู่ที่เชียงใหม่ ชื่อเดิมของวัดเกตการามคือวัดสระเกษ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1971 เป็นที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้า และเป็นที่มาจากคำว่า “เกศ” ซึ่งเป็นชื่อของพระธาตุเกศแก้วจุฬามณี บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

ในสมัยก่อน ต้องเดินทางไปสักการะพระธาตุประจำปีจอถึงพระธาตุอินทร์แขวน อำเภอสะเทิม ประเทศพม่า

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีจอ
(ตั้งนโม 3 จบ)
ตาวะติงสายะ ปุรัมเม
เกสะจุฬามะณี สะรีระปัพพะตา
ปูชิตา สัพพะเทวานัง
ตังสิระสาธาตุ อุตตะมัง
อะหังวันทามิ สัพพะทา

พระธาตุประจำปีกุน (ธาตุน้ำ) 

พระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงราย ถูกสร้างในปี พ.ศ. 1454 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า องค์พระบรมเจดีย์ธาตุมีสีทองตั้งคู่กันอยู่ 2 องค์ ใกล้องค์พระธาตุมีรอยแยกบนพื้น ซึ่งเชื่อว่าเป็นที่ปักตุง

คำบทสวดบูชาพระธาตุประจำปีกุน
(ตั้งนโม 3 จบ)
อิมัสสะมิง ภัทกะกัปเป
จะตุพุทธา พุชูฌะติตะวา
กะกุสะนูระ โกนาคะมะนะ
กัสสะปะ โคตุมะราชะคะเห
จะระติปิณะฑายะ มิถิลายะนะคะเรสิ
จะรัตติ ปิณะฑายะ อะตะตีตา
พุทธาเน อิมัสสะมิง
ปัพพะตาคิริ ปะทะ
กังนะสิทิตะวา เมตเตยยะ
อะนาคะเต จะระติปิณะฑายะ
ราชะคะเห อิมัสสะมิง
ฐาเนนะสิทิสิริ สุภะปะวะ
รังมะคะโล ตะโมลากะถามุนิราชะ
สาตะระนะมามิหันตัง วะระชินะธาตุง
อะหังวันทามิ สัพพะทานะตัง
วะชิระธาตุโย อะระหังวันทามิ สัพพะทา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *