ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช 

ท้าวจตุโลกบาล หรือ ท้าวจาตุมหาราช มหาราชทั้งสี่ผู้รักษาคุ้มครองโลกใน 4 ทิศ ประกอบด้วย

ท้าวเวสวัณ หรือ ท้าวกุเวร รักษาโลกด้านทิศเหนือ ทำหน้าที่ปกครองยักษ์
ท้าววิรุฬหก รักษาโลกด้านทิศใต้ ทำหน้าที่ปกครองกุมภัณฑ์
ท้าววิรูปักษ์ รักษาโลกด้านทิศตะวันตก ทำหน้าที่ปกครองนาค
ท้าวธตรฐ รักษาโลกด้านทิศตะวันออก ทำหน้าที่ปกครองคนธรรพ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *