สุดยอดพระไตรภาคี พระอรหันต์ ผู้บันดาลโชคลาภ

มีความเชื่อกันว่า ผู้ใดที่ได้บูชาพระอรหันต์ทั้ง 3 องค์ คือ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ และ พระอุปคุต จะประสบลาภผล ทำให้มีเงินมีทองใช้ โดยเป็นคำกล่าวขานที่เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยพระอรหันต์ทั้ง ๓ องค์นี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปไตรภาคีแห่งโชคลาภ เป็นพระที่นิยมบูชาในทางลาภผล ความมั่งคั่ง

Read More

กรรมของพระโมคคัลลานะ

กรรมของพระโมคคัลลานะ บุพกรรมของพระมหาโมคคัลลานเถระ ที่ทำให้ท่านต้องโดนโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลว อันเนื่องมาจากกรรมในอดีตชาติที่ท่านได้กระทำไว้ ซึ่งแม้แต่พระอรหันต์เช่นพระมหาโมคคัลลานเถระก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Read More

อภิณหปัจจเวกขณ์ หลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน

อภิณหปัจจเวกขณ์ หลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน คือ ข้อที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ควรพิจารณาเนือง ๆ เป็นหลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน

Read More

เทศน์กัณฑ์สุดท้ายหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน  เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาท คณะธรรมยุติกนิกาย ฝ่ายอรัญวาสีวิปัสสนาธุระ ชาวจังหวัดอุดรธานี และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

Read More

คาถาหัวใจเศรษฐี หลักธรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐี

คาถาหัวใจเศรษฐี หลักธรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐี ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี  อุ อา กะ สะ ประกอบไปด้วยหลักธรรม 4 ประการ

Read More

ขันธปริตร คาถากันงู ของพระพุทธเจ้า

มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายนำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระองค์จึงตรัสว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะภิกษุมิได้แผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ หากแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ แล้วก็จะไม่ถูกงูกัดตาย

Read More

วิธีทำความดี 10 ประการ

วิธีการทำความดี 10 ประการ การกระทำที่เกิดเป็นบุญ เป็นกุศล แก่ผู้กระทำ ผู้ใดได้ปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือยิ่งมากจนครบ 10 ประการแล้ว ผลบุญย่อมเกิดแก่ผู้ได้กระทำมากตามบุญที่ได้กระทำ

Read More

อานิสงส์ของการสวดมนต์ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี

สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี ได้กล่าวถึงอานิสงฆ์ของการสวดมนต์ไว้ว่ายังมีคนส่วนใหญ่เข้าใจว่า การสวดมนต์มีประโยชน์น้อย และเสียเวลามากหรือฟังไม่รู้เรื่อง ความจริงแล้วการสวดมนต์มีประโยชน์อย่างมากมาย

Read More