ทำบุญยังไง ให้ถูกหวย

ทำบุญยังไงให้ถูกหวย เป็นคำถามที่หลายคนคงสงสัย มีความเชื่อที่ว่า การได้ลาภ แบบลาภลอยนั้น เกิดจากการทำบุญที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจเตรียมตัวมาก่อน รวมถึง อานิสงฆ์บุญจากการทำบุญสลากภัตร แล้วอธิฐานของให้ได้ลาภลอย จะทำให้ถูกหวย

Read More

สุดยอดพระไตรภาคี พระอรหันต์ ผู้บันดาลโชคลาภ

มีความเชื่อกันว่า ผู้ใดที่ได้บูชาพระอรหันต์ทั้ง 3 องค์ คือ พระสิวลี พระสังกัจจายน์ และ พระอุปคุต จะประสบลาภผล ทำให้มีเงินมีทองใช้ โดยเป็นคำกล่าวขานที่เล่าสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน โดยพระอรหันต์ทั้ง ๓ องค์นี้ได้รับการยกย่องว่า เป็นพระพุทธรูปไตรภาคีแห่งโชคลาภ เป็นพระที่นิยมบูชาในทางลาภผล ความมั่งคั่ง

Read More

กรรมของพระโมคคัลลานะ

กรรมของพระโมคคัลลานะ บุพกรรมของพระมหาโมคคัลลานเถระ ที่ทำให้ท่านต้องโดนโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลว อันเนื่องมาจากกรรมในอดีตชาติที่ท่านได้กระทำไว้ ซึ่งแม้แต่พระอรหันต์เช่นพระมหาโมคคัลลานเถระก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Read More

อภิณหปัจจเวกขณ์ หลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน

อภิณหปัจจเวกขณ์ หลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน คือ ข้อที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ควรพิจารณาเนือง ๆ เป็นหลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน

Read More

เทศน์กัณฑ์สุดท้ายหลวงตา มหาบัว ญาณสัมปันโน

พระธรรมวิสุทธิมงคล หรือ หลวงตาบัว ญาณสมฺปนฺโน  เป็นพระภิกษุนิกายเถรวาท คณะธรรมยุติกนิกาย ฝ่ายอรัญวาสีวิปัสสนาธุระ ชาวจังหวัดอุดรธานี และเป็นเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด

Read More

คาถาหัวใจเศรษฐี หลักธรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐี

คาถาหัวใจเศรษฐี หลักธรรมที่ทำให้เป็นเศรษฐี ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจเศรษฐี  อุ อา กะ สะ ประกอบไปด้วยหลักธรรม 4 ประการ

Read More

ขันธปริตร คาถากันงู ของพระพุทธเจ้า

มีภิกษุรูปหนึ่งถูกงูกัดตายในเมืองสาวัตถี ภิกษุทั้งหลายนำความไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ทรงทราบ พระองค์จึงตรัสว่า ที่เป็นเช่นนั้นเพราะภิกษุมิได้แผ่เมตตาจิตไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ หากแผ่เมตตาไปยังตระกูลพญางูทั้ง ๔ แล้วก็จะไม่ถูกงูกัดตาย

Read More