หลักธรรม ทำให้อายุยืน

หลักธรรมซึ่งทำให้ชีวิตยืนอยู่ได้ เป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิต ให้ยืนยาว
พระพุทธเจ้าตรัสว่า ถ้าพระองค์ปรารถนาจะอยู่ตลอดกัป ก็อยู่ได้ โดยเจริญอิทธิบาท 4 นี้

Read More

9 คำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช ทรงมีพระปรีชาสามารถในหลากหลายด้าน ทรงเป็นแบบอย่างของกษัตริย์ผู้ปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม และทรงมีพระราชดำรัสหรือพระบรมราโชวาทให้กับเหล่าข้าราชบริพารและประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ พระองค์ เพื่อแนะนำแนวทางอันเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตของทุกคน

Read More

ความหมายธงกฐิน จระเข้-ตะขาบ-นางมัจฉา-เต่า

ในการทอดกฐินหรือการถวายผ้ากฐิน มีความเกี่ยวเนื่องกับธงกฐินมาแต่อดีต  ธงกฐิน เป็นเครื่อง หมายแสดงให้รู้ว่าวัดนี้ได้รับผ้ากฐินแล้วมี 4 แบบ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แสดงเกี่ยวข้องกับงานกฐิน

Read More

อุบายแก้ง่วงของพระพุทธเจ้า

พระมหาโมคคัลลานะ เมื่ออุปสมบทได้ 7 วัน ได้ไปทำความเพียรอยู่ที่ป่าใกล้บ้านกัลป์ลาวาลมุตตาคาม แขวงมคธ ถูกถีนมิทธารมณ์ คือ ความง่วงเหงาเข้าครอบงำ ไม่สามารถจะทำความเพียรได้ พระพุทธองค์ทรงทราบด้วยพระญาณว่าพระโมคคัลลานะ ง่วงอยู่ จึงทรงทำปาฏิหาริย์ให้เห็นปรากฏ แล้วบอกอุบายแก้ง่วงแก่พระมหาโมคคัลลานะ

Read More

ทำบุญยังไง ให้ถูกหวย

ทำบุญยังไงให้ถูกหวย เป็นคำถามที่หลายคนคงสงสัย มีความเชื่อที่ว่า การได้ลาภ แบบลาภลอยนั้น เกิดจากการทำบุญที่ไม่ได้เกิดจากการตั้งใจเตรียมตัวมาก่อน รวมถึง อานิสงฆ์บุญจากการทำบุญสลากภัตร แล้วอธิฐานของให้ได้ลาภลอย จะทำให้ถูกหวย

Read More

กรรมของพระโมคคัลลานะ

กรรมของพระโมคคัลลานะ บุพกรรมของพระมหาโมคคัลลานเถระ ที่ทำให้ท่านต้องโดนโจรทุบตีจนกระดูกแตกแหลกเหลว อันเนื่องมาจากกรรมในอดีตชาติที่ท่านได้กระทำไว้ ซึ่งแม้แต่พระอรหันต์เช่นพระมหาโมคคัลลานเถระก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Read More

อภิณหปัจจเวกขณ์ หลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน

อภิณหปัจจเวกขณ์ หลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน คือ ข้อที่สตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม คฤหัสถ์ก็ตาม บรรพชิตก็ตาม ควรพิจารณาเนือง ๆ เป็นหลักธรรมที่ควรพิจารณาทุกวัน

Read More