วีอาร์ดี ชวนทำดี บริจาคเงิน กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” สำหรับระดมทุนช่วยสนับสนุนในการพัฒนาผู้เรียนในระดับต่างๆ อาจารย์ผู้สอนตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดับสากลเพื่อนำมาพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ร.พ.ศิริราช

วีอาร์ดี ร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ ร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช นำเงินรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร ้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2475 โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม พลอากาศโท น.พ.สดับ ธีระบุตร ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี และคณะกรรมการอีกหลายท่าน กระทรวงศึกษาธิการได้แสดงเจตจำนงการจัดตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกไว้ว่า “คนหูหนวกนั้นหากได้รับการสอนและฝึกด้วยวิธีพิเศษตามวิชาการแล้ว จะเป็นผลให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นกำลังที่มีประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกับปกติชนทั้งหลาย” จึงได้เปิดหน่วยสอนคนหูหนวกขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 17 (วัดโสมนัสวิหาร) โดยอาศัยห้องเรียนห้องหนึ่ง และเปิดในวันฉลองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระยะแรก ม.ร.ว.หญิง …

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี เป็นหน่วยงานในสังกัด กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้บริการปัจจัยสี่อย่างมีมาตรฐานให้กับเด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคอยให้การดูแลเด็กประจำอาคาร ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะและประเภทความพิการ และมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลด้านสุขภาพและประสานการรักษาพยาบาล

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร

วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ ฯ สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยาเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกในประเทศไทย ผู้ป่วยจิตเวชที่มีอาการทางจิตรุนแรง เรื้อรัง ฐานะยากจน ญาติที่ยากจนขัดสนมักจะทิ้งผู้ป่วยไว้ในโรงพยาบาล

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช

วีอาร์ดี ชวนทำดี สมทบทุนสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช “อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา”จัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7รอบ 84 พรรษา และเพื่อให้โรงพยาบาลศิริราชมีอาคารศูนย์การแพทย์ที่ให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างครบวงจร รวมทั้งเป็นการเพิ่มคุณภาพ ประสิทธิภาพด้านการบริการผู้ป่วย และส่งเสริมการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างคุ้มค่า

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี ทำบุญผ้าป่าสามัคคี เทพื้นศาลาปฏิบัติธรรม วัดลาดทิพยรส จ.นครสวรรค์

ในสมัยพุทธกาล เมื่อครั้งที่พระบรมศาสดายังมิได้ทรงอนุญาตให้พระภิกษุทั้งหลาย รับจีวร จากชาวบ้าน พระภิกษุเหล่านั้นจึงต้องเที่ยวเก็บผ้าที่ขาด ทิ้งแล้ว เช่น ผ้าเปรอะเปื้อน ที่ชาวบ้านไม่ต้องการ นำมาทิ้งไว้ ผ้าห่อศพ ฯลฯ เมื่อรวบรวมผ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อย พอแก่ความต้องการแล้ว จึงนำมาซักทำความสะอาด ตัดเย็บ ย้อม เพื่อทำเป็นจีวร สบง หรือสังฆาฏิ ผืนใดผืนหนึ่ง การทำจีวรของภิกษุในสมัยพุทธกาล จึงค่อนข้างยุ่งยาก และเป็นงานใหญ่

Read More

วีอาร์ดี ชวนทำดี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)

สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ทั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง7 ปี หรืออาจจะมากกว่านี้หากจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดู
หรือพัฒนาก่อนที่จะย้ายเข้ารับการสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการต่างๆ ตามสภาพความพิการต่อไป

Read More