บทสวดมนต์ประจำวันเกิด

บทสวดมนต์ สร้างความเป็นมงคล สำหรับผู้ที่เกิดในวันต่าง ๆ ทั้ง 7 วัน

ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ คาถาโมรสูตร

อุเทตะยัญจักขุมา เอกะราชา หะริสสะวัณโณ ปะฐะวิปปะภาโส ตัง ตัง นะมัสสามิ
หะริสสะวัณณัง ปะฐะวิปปะภาสัง ตะยัชชะ คุตตา วิหะเรมุ ทิวะสัง เย พราหมะณา เวทะคุ
สัพพะธัมเม เต เม นะโม เต จะ มัง ปาละยันตุ นะมัตถุ พุทธานัง
นะมัตถุ โพธิยา นะโม วิมุตตานัง นะโม วิมุตติยา อิมัง โส ปะริตตัง กัตวา โมโร จะระติ เอสะนาฯ

ผู้ที่สวดมนต์บทนี้เป็นประจำจะทำให้ “แคล้วคลาดปลอดภัยในการเดินทาง” ในที่นี้รวมไปถึงการเดินทางทุกประเภท ไม่ว่า ขึ้นรถ ลงเรือ เครื่องบิน ไม่ว่าใกล้ไกล หากรักษาศีลและปฏิบัติตามบทสวดมนต์นี้แล้วชีวิตจะมีแต่ความปลอดภัยอยู่เย็นเป็นสุข ไม่เป็นทุกข์ร้อน

พระคาถาประจำวันอาทิตย์ สวดทุกวันอาทิตย์ 6 จบ
“อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา”

ผู้ที่เกิดวันจันทร์ คาถาพระอภยสูตร

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคุลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนมิตตัง อะวะมังคุลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ
ยันทุนนมิตตัง อะวะมังคุลัญจะ โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุฯ

ผู้ที่สวดมนต์บทนี้อยู่เป็นประจำ ซึ่งเป็นบท “ขจัดลางร้ายให้กลายเป็นดี” เป็นการเตือนใจให้ดำรงตนอยู่ในความไม่ประมาทอยู่เสมอ เช่น บางคน ถูกจิ้งจกทัก ตุ๊กแกร้อง หรือได้เห็นนิมิตภาพที่ไม่ดี ไม่เป็นสิริมงคล กลัวจะเกิดเหตุเภทภัยกับตนหรือครอบครัว ก็ให้สวดมนต์บทนี้ไว้บ่อย ๆ และถึงแม้จะมไ่มีนิมิต ไม่ได้ถูกสัตว์ร้องทักอะไรก็ตาม ก็หมั่นสวดมนต์บทนี้ไว้ เป็นการเตือนสติอยู่เสมอ

พระคาถาประจำวันจันทร์ สวดทุกวันจันทร์ 15 จบ
“ตัง หัง จะ โต โร ถิ นัง ติ”

ผู้ที่เกิดวันอังคาร คาถากรณียเมตตสูตร

ยัสสะนุภาวะโต ยักขา ยัมหิ เจวานุยุญชันโต สุขัง สุปะติ สุตโต
จะ เอวะมาทิคุณูเปตัง เนวะ ทัสเสนติ ภิงสะนัง รัตตันทิวะมะ ตันทิโต
ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ ปะรีตตันตัมภะณามะ เหฯ
กะระณียะมัตถะกุสะเลนะ สักโก อุชู จะ สุหุชู จะ สันตุสสะโก
จะ สุภะโร จะ สันตินทริโย จะ นิปะโก จะ นะ จะ ขุททัง สะมาจะเร
กิญจิ สุขิโน วา เขมิโน โหนตุ เย เกจิ ปาณะภูตัตถิ ทีฆา วา เย มะหันตา
วา ทิฏฐา วา เย จะ อะทิฏฐา ภูตา วา สัมภะเวสี วา นะ ปะโร ปะรัง นิกุพเพถะ
พยาโรสะนา ปะฏีฆะสัญญา มาตา ยะถา นิยัง ปุตตัง เอวัมปิ สัพพะภูเตสุ

เมตตัญจะ สัพพะโลกัสมิง อุทธัง อะโธ จะ ติริยัญจะ ติฏฐัญจะรัง นิสินใน วา
เอตัง สะติง อะธิฏเฐยยะ ทิฏฐิญจะ อะนุปะคัมมะ สีละวา กาเมสุ วิเนยยะ เคธัง
ยันตัง สันตัง ปะทัง อะภิสะเมจจะ สุวะโจ จัสสะ มุทุ อะนะติมานิ อัปปะกิจโจ
จะ สัลละหุกะวุตติ อัปปะคัพโภ กุเลสุ อะนะนุคิทโธ เยนะ วิญญู ปะเร อุปะวะเทยยุง

สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา ตะสา วา ถาวะรา วา อะนะวะเสสา มัชฌิมา รัสสะกา
อะณุกะถูลา เย จะ ทูเร วะสันติ อะวิทูเร สัพเพ สัตตา ภะวันตุ สุขิตัตตา นาติมัญเญถะ
กัตถะจิ นัง กิญจิ นาญญะมัญญัสสะ ทุกขะมิจเฉยยะ อายุสา เอกะปุตตะมะนุรักเข
มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณัง มานะสัมภาวะเย อะปะริมาณังอะสัมพาธัง อะเวรัง
อะสะปัตตัง สะยาโน วา ยาวะ ตัสสะ วิคะติมิทโธ พรัหมะเมตัง วิหารัง อิธะมาหุ
ทัสสะเนนะ สัมปันโน นะ หิ ชาตุ คัพภะเสยยัง ปุนะเรตีติฯ

พระคาถาสวดบูชาสำหรับวันอังคาร (อีกหนึ่งทางเลือก)

ยัสสานุภาวะโต ยักขา เนวะ ทัสเสนติ
ภิงสะนัง ยัมหิ เจวานุยุญชันโต
รัตตินทิวะมะตันทิโต สุขัง สุปะติ
สุตโต จะ ปาปัง กิญจิ นะ ปัสสะติ
เอวะมาทิคุณูเปตัง
ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

ผู้ที่สวดมนต์บทนี้ ซึ่งถือเป็นบทสวด “เมตตามหานิยม” ทำให้มีแต่คนรักคนชอบ แม้แต่ผีและเทวดา ก็จะคอยปกปักรักษาจากเภทภัยหลากหลาย คุณไสยของต่ำก็จะไม่เข้ามากล้ำกลาย การงานเจริญก้าวหน้าไม่ติดขัด

พระคาถาประจำวันอังคาร สวดทุกวันอังคาร 8 จบ
“อะ สัง วิ สุ โร ปุ สะ พุ ภะ”

ผู้ที่เกิดวันพุธ กลางวัน คาถาขันธสูตร

สัพพาสีวิสะชาตีนัง ยันนาเสติ วิสัง โฆรัง อาณักเขตตัมปิ สัพพัตถุ
สัพพะโสปิ นิวาเรติ ทิพพะมันตาคะทัง วิยะ เสสัญจาปิ ปะริสสะยัง
สัพพะทา สัพพะปาณินัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
วิรูปปักเขหิ เม เมตตัง ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง อะปาทะเกหิ เม
เมตตัง จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง
จะตุปปะโท หิงสิ สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ
เมตตัง เอราปะเถหิ เม เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ เมตตัง ทิปา
ทะเกหิ เม เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก มา มัง
หิงสิ พะหุปปะโท สัเพ ภูตา จะ เกวะลา มา กิญจิ ปาปะมาคะมา
อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ
ปะมาณะวันตานิ สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี
สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม ปะริตตา ปะฎิกกะมันตุ ภูตานิ
โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมสัมพุทธานังฯ”

พระคาถาสวดบูชาประจำวันพุธ (กลางวัน) สำหรับอีกหนึ่งทางเลือก

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง
วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ
ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ
นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

บทสวดนี้ เป็นบทสวดมนต์ที่มีความเป็นสิริมงคลในเรื่อง “คงกระพัน ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลายทั้งหลาย” หากเราต้องทำงานหรือมีเหตุเกี่ยวข้องกับสัตว์ร้าย สัตว์ที่ดุ หรืออะไรก็ตาม ก็ให้หมั่นสวดมนต์บทนี้ไว้นอกจากจะเป็นการป้องกันอันตรายที่เกิดจากสัตว์แล้ว หากรักษาศีลให้ดี สัตว์เหล่านั้นจะนำโชคมาให้ เป็นการสอนให้มีเมตตาและรักต่อสัตว์เหมือนรักตนเอง

พระคาถาประจำวันพุธอย่างย่อ (สวดทุกวันพุธ 17 จบ)
“ปิ สัม ระ โร ปุ สัต พุท”

ผู้ที่เกิดวันพุธ กลางคืน คาถา บทขัดอาฏานาฏิยปริตร

“กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ สุริยัง หะมุญจะสิ สังวิคคะรูโป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐสีติ ลัตตธา เม ผะเลมุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธคาถาภิคีโตมห โน เจ มุญเจยยะ สุริยันติ
กินนุ สันตะระมาโน วะ ราหุ จันทัง ปุมุญจะสิ สังวิตตะรูป อาคัมมะ กินนุ ภีโต วะ ติฏฐสีติ สัตตธา เม ผะเลมุทธา ชีวันโต นะ สุขัง ละเภ พุทธะคาถาภิคีโตมหิ โน เจ มุญเจยยะ จันทิมันติ

บทสวดมนต์นี้ เป็นบทที่มีความเป็นสิริมงคลในเรื่อง “การแก้ไขความมือบอดและแก้ไขในสิ่งที่ผิด” เป็นการเตือนตนให้รู้จักระมัดระวังในการกระทำการใด ๆ ต้องตั้งอยู่ในความไม่ประมาท หากรักษาศัลให้ดีและสวดมนต์บทนี้่อยู่เสมอ ก็จะมีความเจริญไม่ติดขัดผิดลาดใด ๆ ไม่ว่าจะทำงาน จะเรียน ก็จะมีสติรอบคอบแคล้วคลาดอุปสรรค

พระคาถาสวดบูชาสำหรับวันพุธ (กลางคืน) อีกทางเลือก

สัพพาสีวะชาตีนัง ทิพพะมันตาคะทัง
วิยะ ยันนาเสติ วิสังโฆรัง เสสัญจาปิ
ปะริสสะยัง อาณักเขตตัมหิ สัพพัตถะ
สัพพะทา สัพพะปาณิณัง สัพพะโสปิ
นิวาเรติ ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

คาถาประจำวันพุธกลางคืน สวดทุกวันพุธ 12 จบ
“อะ วิช สุ นุต สา นุต ติ”

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดี คาถาวัฏฏกสูตร

“ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพัตตัง โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตา รักขัง มะหาสัตตัง วะเนจะรา จีรัสสัง วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง พรัหมะมันตันติ อักขาตัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
อัตถิ โลเก สีละคุโณ สัจจัง โสเจยยะนุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมะพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะวัสสายะ สัจจะกิริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติปาทา อะวัญจะนา มาตา ปิตา จะ นิกขันตา ชาตะเวทะ ปกฏิกกะมะ สะหะ สัจเจ กะเต มัยหัง มะหาปัชชะลโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขิ สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติฯ”

พระคาถาสวดบูชาวันพฤหัสบดี (อีกทางเลือก)

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง
โมระโยนิยัง เยนะ สังวิหิตารักขัง
มหาสัตตัง วเนจรา จิรัสสัง
วายะมันตาปิ เนวะ สักขิงสุ คัณหิตุง ฯ

บทสวดมนต์บทนี้ เป็นบทที่เสริมความเป็นสิรมงคลแก่ชีวิตในเรื่อง “การอธิษฐาน” ใช้ในทางเมตตามหานิยม แต่ก็มีข้อเตือนใจว่า ความปรารถนาที่ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้องสมเหตุสมผลกับความดีที่ทำ หมายความว่า ความปรารถนาที่เราขอก็จะต้องเป็นไปในทางที่ดีงาม เหมาะสมกับกรรมที่ตนเองได้ทำเป็นประจำ ไม่ใช่สวดมนต์บทนี้บ่อย ๆ เพียงเพื่อหวังจะอธิษฐานด้วยความละโมบ แต่ไม่ยอมทำอะไรเลย อยากรวยก็สวดเยอะ ๆ แต่ไม่ยอมทำมาหากิน อย่างนี้ก็คงจะรวยไปไม่ได้เป็นต้น

พระคาถาประจำวันพฤหัสบดี สวดทุกวันพฤหัสบดี 19 จบ
“ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ “

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันศุกร์ คาถาบทขัดธชัคคะปริตร์

อัปปะสันเนหิ นาถัสสะ สาสะเน
สาธุ สัมมะเต อะมะนุสเสหิ
จัณเฑหิ สะทา กิพพิ
สะการิภิ ปะริสานัญจะ
ตัสสันตะ มะหิงสายะ จะ คุตติยา
ยันเทเสสี มะหาวีโร
ปะริตตันตัมภะณามะ เส ฯ

บทสวดมนต์บทนี้เป็นบทย่อจากบทสวดธชัคคสูตร ให้ความเป็นสิริมงคลในเรื่อง “การสงบใจ” เมื่อใดที่เกิดความรู้สึก หดหู่ใจ ต้องการความหวัง ต้องการกำลังใจ ขอให้สวดเพื่อกำลังใจในธรรมะและชีวิตก็จะมีแต่ความเป็นสุข

  • พระที่ควรมีไว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับตนเอง คือ “พระปางรำพึง” กำลังนพเคราะห์ 21
  • พระประจำตัว คือ บิดา มารดา รัชการที่5 หลวงพ่อทวด
  • พระคุ้มครอง คือ พระแก้วมรกต หลวงพ่อโสธร หลวงพ่อบ้านแหลม หลวงพ่อวัดตะเคราะทอง

พระคาถาประจำวันศุกร์ สวดทุกวันศุกร์ 21 จบ
“วา โธ โน อะ มะ มะ วา”

บทสวดมนต์สำหรับคนเกิดวันเสาร์ คาถาอังคุลิมาลสูตร

ปะริตตัง ยัมภะณันตัสสะ นิสินนัฏฐานะโฑวะนัง อุทะกัมปิ วินาเสติ สัพพะเมวะ ปะริสสะยัง โสตถินา คัพภะวุฏฐานัง ยัญชะ สาเธติ ตังขะเณ รัสสังคุลิมาลัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เหฯ
ยะโตหัง ภะคินิ อาริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ
ทุติยัมปิ ยะโตหัง ภะคินิ อาริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ
ตะติยัมปิ ยะโตหัง ภะคินิ อาริยายะ ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา โวโรเปตา เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต โหตุ โสตถิ คัพภัสสะฯ

บทสวดมนต์นี้ ให้ความเป็นสิริมงคลในเรื่อง “คลอดลูกปลอดภัย” โดยเมื่อครั้งพุทธกาล พระองคุลีมาลได้สละเพศโจร มาออกบวชเมื่อไปบิณบาตชาวบ้านมีแต่หวาดกลัว และมีหญิงท้องแก่คนหนึ่งกลัวลนลานจนกระทั่งล้มไปทับรั้วไม้ และเกิดปวดท้องคลอด พระองคุลีมาลได้เห็นจึงแผ่จิตเมตตา พร้อมทั้งสวดมนต์บทนี้ให้ ทำให้เธอได้คลอดลูกชายได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย และบทสวดนี้จึงตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้
สำหรัญหญิงตั้งครรภฺ์ไม่ว่าจะเป็นครรภ์แรกเกิดหรือครรภ์ใด ๆ จะเกิดความเป็นสิริมงคลปลอดภัยแก่เด็กในท้อง และเด็กจะเกิดมาสมบูรณ์เป็นคนดีว่านอนสอนง่ายอีกด้วย สำหรับหญิงที่ยังไม่ตั้งครรภ์ก็ควรสวดเอาไว้จะเป็นมงคลต่อสุขภาพด้านช่องท้อง คือไม่มีโรคภัยเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหาร และระบบสืบพันธุ์

พระคาถาสวดสำหรับวันเสาร์

ยะโตหัง ภะคินิ อะริยายะ
ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ
สัญจิจจะ ปาณัง ชีวิตา
โวโรเปตา เตน สัจเจนะ
โสตถิ เต โหตุ คัพภัสสะ ฯ

พระคาถาประจำวันเสาร์ สวดทุกวันเสาร์ 10 จบ
“วา โธ โน อะ มะ มะ วา วา”

บทสวดมนต์สำหรับผู้ที่จำวันเกิดตนเองไม่ได้

พระคาถาชัยปริตร

มะหาการุณิโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตะวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวิโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง ปะณิธิ เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละกันตัตเถ ปะทักขิเณฯ
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธัมมานุุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

พระคาถาชัยปริตรนี้ มีความเป็นยอดสิริมงคลในเรื่อง “เป็นมหาสิริชัยชนะในทุกวัน” ทำให้ผู้สวดประสบชัยชนะมีความสุขสวัสดีถ้วนหน้า ไม่ว่าทำการงานใด ๆ จะเรียน จะสอบ เจรจาความต่าง ๆ ก็จะได้รับความสำเร็จทุกประการ ผู้มีศีลดี ปฏิบัติตนตั่งมั่นอยู่ในความดีอยู่เสมอ ยิ่งนำไปสวดก็จะเพิ่มความเป็นสิริมงคลอย่างมากมายมหาศาล โชคดีมีชัยตลอดไป