วีอาร์ดี ชวนทำดี องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Doctors without borders)

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน (Médecins Sans Frontières : MSF หรือ Doctors Without Borders) เป็นองค์การสาธารณประโยชน์ที่ก่อตั้งเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม มุ่งช่วยเหลือประเทศที่ตกอยู่ในภาวะสงคราม หรือประเทศกำลังพัฒนาที่ประสบปัญหาโรคระบาด องค์การแพทย์ไร้พรมแดน ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2514 โดยพัฒนามาจากกลุ่มความช่วยเหลือทางการแพทย์และผ่าตัดโดยรีบด่วน ซึ่งเป็นกลุ่มแพทย์อาสาสมัครชาวฝรั่งเศส ที่ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมภายหลังการเกิดสงครามกลางเมืองในประเทศไนจีเรีย (พ.ศ. 2510 – พ.ศ. 2513)

ปัจจุบัน องค์การแพทย์ไร้พรมแดนบริหารงานโดยคณะกรรมการซึ่งมีสำนักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ ดำเนินงานโดยแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ ประมาณ 3,000 คน ปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ สำหรับในสหรัฐอเมริกา องค์การนี้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า Doctors Without Borders

องค์การแพทย์ไร้พรมแดน ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพประจำปี ค.ศ. 1999จากการเป็นผู้นำ ให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์ในทวีปต่าง ๆ องค์การแพทย์ไร้พรมแดน เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526โดยให้ความช่วยเหลือด้านการแพทย์แก่ผู้อพยพแถบชายแดนพม่า และให้ความช่วยเหลือด้านการรักษาวัณโรค ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 โรคเอดส์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539

 

องค์การแพทย์ไร้พรมแดนเป็น องค์การที่ให้ความช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน โดยที่ไม่ได้คำนึงว่าคนเหล่านี้เป็นเชื้อชาติ ภาษา ไม่ต้องพิจารณาว่าคนเหล่านั้น มีรัฐ มีสัญชาติหรือไม่  แต่ช่วยเพียงเพราะเขาเหล่านั้นเป็นเพื่อนมนุษย์ มีชีวิต จิตใจ และความรู้สึก ช่วยเหลือโดยเห็นแก่มนุษยธรรม จึงนับเป็นองค์กรสาธารณะที่สร้างประโยชน์ให้กับเพื่อนมนุษย์

สมัครเป็นอาสาสมัครกับ MSF

ปัจจุบันมีอาสาสมัครนานาชาติกว่า 3,000 คน เข้าร่วมเป็นอาสาสมัคร สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครกับ MSF ได้ โดย MSF จะพิจารณาจากความสามารถ โดยไม่คำนึงถึงอายุ เชื้อชาติ สัญชาติ สีผิว ศาสนา เพศ สถานที่เกิด ฯลฯ

ดูรายละเอียดการสมัคร http://www.msf.org/work-msf

วีอาร์ดี ชวนร่วมบริจาค องค์การแพทย์ไร้พรมแดน

วีอาร์ดี เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมบริจาคในองค์การ MSF ดูรายละเอียดการบริจาคที่ http://www.msf.org/donate