โครงการวีอาร์ดี ชวนทำดี ที่โรงพยาบาลสงฆ์

พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า:

“โย ภิกขเว มํ อุปฏฐเหยย โส คิลานํ อุปฏฐเหยย” “ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วยไข้”

การให้การพยาบาลหรือบำบัดโรคภัยไข้เจ็บของพระสงฆ์ เท่ากับการได้อุปัฏฐากพระพุทธองค์ ตามความเชื่อผู้คนส่วนมากแล้วมึความเชื่อและศรัทธาว่า “ถ้าหากผู้ใดที่ได้ถวายอาหารหรือสิ่งของต่อพระพุทธเจ้า ไม่ว่าจะเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า หรือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญที่เกิดจากการถวายทานนั้น มีอานิสสงส์มาก ขนาดว่าผู้นั้นตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้ได้เป็นสาวก หรือ อัครสาวก หรือ ปราถนาพุทธภูมิ ก็ได้สมดังใจปรารถนา” ตามพระพุทธดำรัสที่กล่าวมาข้างต้นนั้น การที่เราดูแลช่วยเหลือปรนิบัติต่อพระภิกษุผู้อาพาธ เท่ากับว่าเราได้สร้างกุศลต่อพระพุทธองค์โดยตรงเลยทีเดียว ดังนี้ ผลบุญมหาศาลจักบังเกิดขึ้นแก่เราผู้ได้ปรนนิบัติอุปัฏฐากพระภิกษุสงฆ์ผู้อาพาธ เปรียบเสมือนเราได้ถวายทานต่อพระพุทธเจ้านั่นเอง
Vrdee.com จะชวนท่านมาทำความดีที่โรงพยาบาลสงฆ์ โรงพยาบาลแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และถือเป็นแห่งเดียวในโลก ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระสงฆ์

ประวัติโรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในประเทศไทยและในโลกที่รัฐฯได้จัดสร้างขึ้นเพื่อให้บริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุ-สามเณรอาพาธทั่วประเทศ เริ่มตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2484 ในสมัยรัฐบาลของ ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ดำริที่จะสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นที่บริเวณ วัดพระศรีมหาธาตุ แต่หากต้องระงับไปเนื่องจากเกิดสงครามโลกครั้งที่สอง ต่อมาในปี พ.ศ. 2492 ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการรื้อฟื้นเรื่องการสร้างโรงพยาบาลสงฆ์ โดยคัดเลือกได้ที่ดิน ณ ตำบลทุ่งพญาไท คือที่ตั้งในปัจจุบันนี้ โดยสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวง วชิรณาณวงศ์ วัดบวรนิเวศวิหารได้ทรงเป็นประธานในพิธีและทรงขนานนามให้ว่า“โรงพยาบาลสงฆ์” พิธีเปิดโรงพยาบาลได้กระทำอย่างเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2494 และได้มอบให้กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข รับไปดำเนินกิจการต่อไปโดยมีนายแพทย์วิรัช มรรคดวงแก้ว เป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ คนแรก และเริ่มปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2494

ที่ตั้งโรงพยาบาลสงฆ์

ที่ตั้งโรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์ตั้งอยู่ที่ 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี, 10400 หรืออยู่บริเวณแยกศรีอยุธยา เดินทางไม่ไกลจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ หากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ สามารถมาเริ่มต้นเดินทางได้จากบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ จากนั้นให้นั่งรถเมล์สาย 538 บริเวณฝั่งหน้าโรงพยาบาลราชวิถี จะหมดระยะที่โรงพยาบาลสงฆ์ พอดี
 
 
 
 

กิจกรรมทำบุญในโรงพยาบาลสงฆ์

โรงพยาบาลสงฆ์

เมื่อเข้าไปในโรงพยาบาลสงฆ์แล้ว เราจะเห็นอาศรมพระอาจารย์แพทย์ใหญ่ ชีวกโกมารภัจจ์ บรมครูแห่งการแพทย์แผนโบราณ และเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นแพทย์ของพระพุทธเจ้า เราสามารถจุดเทียนและธูป 9 ดอก เพื่อสักการะท่านได้ จากนั้นหากท่านที่ประสงค์จะทำบุญกับโรงพยาบาลสงฆ์ ในช่วงเช้าก็สามารถเข้าร่วมงานบุญ กับคู่บ่าวสาว หรือเจ้าภาพ ที่หอฉัน หรือจะทำบุญ โดยเข้าไปที่สำนักงานรับบริจาคจองทำบุญ ที่อยู่ใกล้ ๆ กัน โดยผู้ที่บริจาคจำนวนเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ทางโรงพยาบาลจะออกใบอนุโมทนาบุญให้ สำหรับผู้ที่มีศรัทธา บริจาคเงินโดยไม่ประสงค์ออกชื่อ ทางโรงพยาบาลสงฆ์ก็มีตู้รับบริจาค ซึ่งหน้าตู้ก็จะระบุวัตถุประสงค์ที่ได้จากการทำบุญ เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าโลหิต ค่าสาธารณูปโภค ได้แก่ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ฯลฯ เป็นต้น ซึ่งเมื่อทำบุญแล้ว จะมีที่กรวดน้ำให้อธิษฐานจิต เพื่อแผ่เมตตา นอกจากการบริจาคด้วยเงินแล้ว ผู้มีจิตศรัทธายังสามารถบริจาคด้วยของใช้ต่าง ๆ เช่น ผ้าอ้อม กระดาษชำระ ฯลฯ
นอกจากนี้ เมื่อออกจากสำนักงานรับบริจาคจองทำบุญ เดินตรงไปตามทาง จะพบกับวิหาร ซึ่งมีพระพุทธรูปเป็นประธาน และมีพระสงฆ์ประจำเพื่อรับสังฆทานประจำอยู่ ระหว่างทางเดินไปวิหาร จะพบกับตึกผู้ป่วย หลาย ๆ ตึก ซึ่งแม้ว่าจะมีบริเวณกว้างขวางพอสมควร แต่เมื่อพิจารณาดูว่าในแต่ละปีมีพระสงฆ์จำนวนมากเข้ามารักษาในโรงพยาบาลสงฆ์แห่งนี้แห่งเดียวแล้ว เราจะพบว่าทางโรงพยาบาลยังต้องการรับบริจาคอยู่อีกมาก
 

การสั่งจองเพื่อจัดงานทำบุญในวาระโอกาสต่าง ๆ

โรงพยาบาลสงฆ์มีสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดเลี้ยงทำบุญพระสงฆ์ในวาระโอกาสต่าง ๆ และเป็นสถานที่ ๆ ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในการจัดงานแต่งงานของคู่บ่าว-สาว เพราะถือได้ว่านอกจากการจัดงานมงคลแล้ว ยังมีโอกาสได้ทำบุญด้วย สำหรับท่านใดที่สนใจจองเพื่อทำบุญในวาระโอกาสต่าง ๆ หรือมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่แผนกรับจอง ณ อาคารพิธีสงฆ์ (ห้องกระจก) โรงพยาบาลสงฆ์ ทุกวัน เวลา 06.00 – 16.00 น. โทรศัพท์ 0-2245-8041, 0-2640-9537, 0-2248-3773 ต่อ 3501,3502 หรือเข้าไปจองได้ด้วยตนเองที่อาคารสำนักงานรับบริจาคจองทำบุญ หรือดูรายละเอียดเบี้องต้นได้ ที่นี่

ร่วมบริจาคทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์

นอกจากเดินทางไปทำบุญด้วยตนเองแล้ว ท่านใดที่ไม่มีเวลาเดินทางไปด้วยตนเอง ก็สามารถบริจาคได้ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนศรีอยุธยา บัญชีฝากออมทรัพย์ เลขที่ 013-185026-1 ชื่อบัญชี  เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์

หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซด์โรงพยาบาลสงฆ์

บริจาคลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า e-donation

This image has an empty alt attribute; its file name is QRcode.jpg