วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ประวัติความเป็นมา
การก่อตั้งมูลนิธิฯ เกิดขึ้นจากแนวความคิดของ มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอด ชาวอเมริกัน ที่มีความมุ่งมั่นและต้องการช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น และเห็นว่าประเทศไทยในขณะนั้น ยังไม่มีองค์กรใดให้ความสนใจช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็น จึงเดินทางเข้ามาในประเทศไทยและเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้น เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ณ บ้านเช่าหลังเล็ก ถนนคอชเช่ ศาลาแดง โดยได้ร่วมกับนักศึกษาไทย ประดิษฐ์อักษรเบรลล์ภาษาไทยขึ้น ต่อมามีผู้มีจิตกุศลช่วยเหลือและสนับสนุนร่วมกันจัดตั้งมูลนิธิชื่อว่า “มูลนิธิช่วยให้การศึกษาแก่คนตาบอดในประเทศไทย” เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2482 โดยมีวัตถุประสงค์ ในการให้การศึกษาแก่ผู้บกพร่องทางการเห็น ตามสมควรแก่อัตภาพ เพื่อให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและอยู่ในสังคมได้อย่างคนปกติทั่วไป โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 มิสเจเนวีฟ คอลฟิลด์ จำต้องวางมือจากงานเพื่อเดินทางไปญี่ปุ่น จึงได้ติดต่อ ขอนักบวชคณะซาเลเซียนมาช่วยบริหารงานแทน คณะซิสเตอร์ได้เข้ามาดูแลนักเรียนด้วยความเอาใจใส่ ให้กำลังใจ ทำให้เด็ก ๆ มีกำลังใจต่อสู้อุปสรรคต่าง ๆ พิสูจน์ให้สังคมทั่วไปเห็นว่าพวกเขามีความสามารถในการเรียนรู้ และ ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ เป็นเด็กมีระเบียบวินัย ซื่อสัตย์และมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ มีผู้ศรัทธาบริจาคเงินให้การสนับสนุนมากขึ้น ทำให้การศึกษาของเด็กนักเรียนผู้บกพร่องทางการเห็น เจริญก้าวหน้าและมั่นคงยิ่งขึ้น คณะซิสเตอร์ ได้มอบงานคืนให้มูลนิธิฯ ในปี พ.ศ. 2535
ในปี พ.ศ. 2502 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไว้ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ต่อมาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์” โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิฯ เป็นผู้บริหารงาน
ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมา มูลนิธิฯ ได้ให้การสงเคราะห์ผู้บกพร่องทางการเห็น โดยตั้งอยู่ในหลักการที่ว่า การช่วยเหลือผู้บกพร่องทางการเห็นนั้น มิใช่ช่วยเพียงการเริ่มต้นที่โรงเรียนเพื่อให้ได้รับการศึกษาเท่านั้น หากแต่ต้องช่วยพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสทางวิชาชีพ เพื่อหารายได้เลี้ยงตนเอง โดยไม่เป็นภาระ แก่ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ จึงจะถือได้ว่าการดำเนินงานของมูลนิธิฯ นั้น สัมฤทธิ์ผลโดยสมบูรณ์


มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นองค์กรเอกชนสาธารณกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามประกาศกระทรวงการคลังลำดับที่ 75 เป็นมูลนิธิฯที่ให้ความช่วยเหลือคนพิการแห่งแรกในประเทศไทย โดยมุ่งช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาด้วยการพัฒนาความรู้ความสามารถและประสบการณ์ ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันโดยมิได้หวังผลตอบแทน
จัดตั้งขึ้นในปีพ.ศ. 2482 มีวัตถุประสงค์สำคัญ 3 ประการ ดังนี้

 • เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาทั้งชายหญิง โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและศาสนา
 • เพื่อให้การศึกษาสายสามัญและการฝึกอบรมด้านอาชีพ เพื่อช่วยให้ผู้พิการทางสายตาสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข
 • เพื่อร่วมมือกับหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่ผู้พิการทางสายตา

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มูลนิธิฯจึงมีการบริหารและดำเนินงานด้านต่างๆ 5 ส่วนคือโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษาเพื่อคนตาบอด ศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดและศูนย์ฝึกอาชีพหญิงตาบอดสามพราน โดยมีสำนักบริหารมูลนิธิฯเป็นศูนย์กลางประสานงาน
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
บริจาคเงินโดยตรงที่สำนักงานบริหารมูลนิธิฯ (ท่านสามารถบริจาคผ่านบัตรเครดิตได้)
สำนักบริหารมูลนิธิฯ เลขที่ 420 ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-3548365-8 และ 02-3548370-71
จ่ายเช็คขีดคร่อม สั่งจ่าย มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชีมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

รายการชื่อบัญชีออมทรัพย์ของมูลมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
ธนาคาร เลขที่บัญชี
ธนาคารกรุงไทย สาขาสีลม 022-133700-8
ธนาคารกสิกรไทย สำนักสีลม 001-2-47563-4
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาชิดลม 001-5-50577-8
ธนาคารกรุงเทพ สาขาราชเทวี 123-4-34956-9
ธนาคารทหารไทย สาขาสีลม ซอย 7 004-2-00711-2
ธนาคารธนชาต สาขาประเวศ 233-2-38518-6
ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่พหลโยธิน 050-01-263646-5
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสยามสแควร์ 014-13-016996-0

เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งแฟกซ์ใบนำฝากมาที่   02-354-8369service@blind.or.th
หรือส่งตามที่อยู่  เลขที่ 420 ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
เพื่อมูลนิธิฯ จะทำการออกใบเสร็จรับเงิน ให้ท่านนำไป ลดหย่อนภาษีเงินได้  ตามลำดับที่ 75
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมเป็นอาสาสมัคร

ลักษณะงานที่มูลนิธิฯ ต้องการ

 • อ่านหนังสือลงเทปหรือซีดี (ประเภทหนังสือ บทเรียน วรรณกรรม สารคดี ฯลฯ )
 • งานด้านคอมพิวเตอร์ (สอนการใช้คอมพิวเตอร์)
 • พิมพ์หนังสือและสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตลงดิสก์เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาค้นคว้าทำรายงานหรือแปลเป็นหนังสือเบรลล์
 • งานสอนการบ้าน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาฯลฯ)
 • งานสอนภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส)
 • งานสอนดนตรี (ดนตรีไทย ดนตรีสากล เปียโน)
 • งานผลิตสื่อ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียนตาบอด
 • งานประชาสัมพันธ์
 • กิจกรรมนันทนาการ
 • งานห้องสมุด

ประเภทของอาสาสมัคร

 • บุคคลทั่วไป
 • นักเรียน นักศึกษา
 • อาสาสมัครที่ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ

คุณสมบัติของอาสาสมัคร – ไม่จำกัดเพศ และอายุ

 • มีจิตใจช่วยเหลือผู้พิการทางสายตา

ช่วงเวลาทำงาน

 • ไม่จำกัดเวลา
 • วันธรรมดาและวันหยุด

ระเบียบปฏิบัติของงานอาสาสมัคร

 • กรอกแบบฟอร์มการเป็นอาสาสมัคร
 • ติดต่อกับผู้ประสานงานฝ่ายอาสาสมัครเพื่อจัดงานที่เหมาะสมสำหรับอาสาสมัครแต่ละท่าน
 • ติดบัตรอาสาสมัครทุกครั้งที่มาทำกิจกรรม
 • ลงเวลาทำงานทั้งมาและกลับทุกครั้งในสมุดลงเวลาที่ห้องอาสาสมัคร
 • ในกรณีที่อาสาสมัครต้องการใบรับรองการทำงานกรุณาแจ้งผู้ประสานงานล่วงหน้า
 • แต่งกายสุภาพเรียบร้อยทุกครั้งที่มาติดต่อ
 • เวลาปฏิบัติงานในโรงเรียน 10.00 – 18.00 น.

ขอบคุณข้อมูลจาก http://www.blind.or.th/