วีอาร์ดี ชวนทำดี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วีอาร์ดี ชวนทำดี ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
หนึ่งการ “ให้” ของคุณ คือ การ ร่วมนำ “ธรรมะ” เข้ามาสู่หัวใจของมนุษย์ เพื่อนำทางสู่การตื่นรู้ด้วยปัญญา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่มีศูนย์วิปัสสนากรรมฐานเปิดให้ผู้ประชาชนทั่วไปเข้าอบรม ปฏิบัติธรรม ทุกเดือนตลอดปี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

“ยุว” แปลว่า “ผู้เยาว์”

“พุทธิกะ” แปลว่า “ผู้ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า”.

“ยุวพุทธิก” จึงมีความหมายว่า “ผู้เยาว์ที่นับถือในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า”
ยุวพุทธิกสมาคมฯ เป็นองค์กรทางพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่เยาวชน และผู้สนใจเข้าร่วมศึกษาและปฏิบัติธรรมตามพระไตรปิฎก (เถรวาท) โดยเน้นหลักวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ให้เกิดศรัทธาและปัญญา เพื่อนำหลักธรรมมาใช้ในการดำเนินชีวิต พร้อมทั้งเข้าร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างขวางมั่นคงตลอดไป
ประวัติยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สงบลง หนุ่มสาวชาวพุทธในกรุงเทพมหานครกลุ่มหนึ่งที่มีความสนใจทางด้านพระพุทธศาสนา ประกอบด้วยบุคคล 3 ท่าน คือ ..
๑. นายเสถียร โพธินันทะ
๒. นายบุญยง ว่องวานิช
๓. นายสุพจน์ แสงสมบูรณ์
ทั้ง 3 ท่านจัดตั้ง “คณะยุวพุทธิกะ” ขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม พุทธศักราช 2492 โดยมีความเห็นพ้องกันว่า จะต้องตั้งสมาคมเผยแผ่พระพุทธศาสนา สำหรับคนวัยเดียวกัน เพื่อจะได้ ชักจูงคนหนุ่มสาว ให้มาสนใจในพระพุทธศาสนา และแก้ความเข้าใจผิดของคนปัจจุบันที่ว่า ศาสนาเป็นของคนคร่ำครึ โดยได้รับความเมตตาจาก พระศรีวิสุทธิญาณ หรือสุชีโวภิกขุ (ท่านอาจารย์สุชีพ ปุญญานุภาพ ถึงแก่กรรม ) แห่งวัดกันมาตุยาราม อนุญาตให้ใช้พระอุโบสถเป็นสำนักงานในขณะนั้น
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2493 จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมอย่างเป็นทางการ มีกรรมการ ๑๑ คน เป็นยุวพุทธิกสมาคมแห่งแรกของประเทศไทย มีสำนักงานชั่วคราวอยู่ในวัดกันมาตุยาราม กรุงเทพมหานคร ได้ทำพิธีเปิดป้ายสำนักงานในวันออกพรรษา ตรงกับ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๔๙๓
ต่อมาวันที่ 14 มีนาคม 2503 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ รับยุวพุทธิกสมาคมฯ เข้าไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมจึงได้ชื่อว่า “ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรม ราชูปถัมภ์” ใช้อักษรย่อ “ย.พ.ส.”
ประวัติที่ตั้ง
ปี พ.ศ.2518 นายขวัญ เอี่ยมอ่อง ได้ทูลเกล้าถวายที่ดินจำนวน 5 ไร่ ที่แขวง บางด้วน เขตภาษีเจริญ แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้เป็นที่ตั้งสมาคม
วันที่ 24 พฤษภาคม 2522 ฯพณฯ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารหลังแรกของสมาคม คือ “อาคารว่องวานิช”
วันที่ 10 ธันวาคม 2523 ย้ายสำนักงานจากวัดกันมาตุยาราม มาอยู่ ณ อาคารหลังใหม่
ปีพ.ศ.2524 ก่อตั้งโรงเรียนยุวพุทธพิทยา เพื่อจัดการศึกษาแก่เด็กนักเรียนอนุบาลอายุ ๓ – ๕ ปี โดยปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีความรู้ด้านวิชาการและธรรมะเบื้องต้น
ติดต่อ
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ยพส.)
The Young Buddhists Association of Thailand under Royal Patronage (YBAT)

ที่อยู่  : เลขที่ ๔ ซอยเพชรเกษม ๕๔ แยก ๖ แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐
โทรศัพท์  : ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕ โทรสาร : ๐๒ ๔๑๓ ๓๑๓๑
E-mail  : ybatoffice@ybat.org
Website  : www.ybat.org
Facebook  : www.facebook.com/ybatpage
แผนที่  : Download Map

กิจกรรม
ยุวพุทธ มีหลักสูตรอบรมปฏิบัติธรรมหลากหลาย ทั้งหลักสูตรระยะสั้น ๑ วัน , หลักสูตร ๒ วัน , หลักสูตร ๓ วัน, หลักสูตร ๘ วัน, หลักสูตร ๑๕ วัน จนถึงหลักสูตร ๑ เดือน และ หลักสูตร ๓ เดือน เพื่อให้ผู้สนใจสามารถเลือกเข้าอบรมปฏิบัติธรรมในโครงการต่าง ๆ ตาม ที่เวลาของตนจะอำนวย
วีอาร์ดี ชวนทำดี ปฏิธรรมและร่วมบริจาค ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
วีอาร์ดี ได้ร่วมปฏิบัติธรรม และบริจาคเงินส่วนหนึ่งที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้าและให้บริการ เพื่อสมทบทุนกิจกรรมของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ
กิจกรรมทั้งหมดของสมาคมดำเนินอยู่ได้จากปัจจัยบริจาคของพุทธศาสนิกชนที่เห็นประโยชน์ของงานวิปัสสนากรรมฐาน ที่มีผลต่อจิตใจและคุณภาพชีวิต เงินบริจาคทั้งหมดของท่านจะนำไปใช้ในการจัดโครงการวิปัสสนากรรมฐานและกิจกรรมเผยแผ่ศาสนาอื่นๆ ตามเจตน์จำนงของผู้บริจาค
สนใจสมัครปฏิบัติธรรมและร่วมบริจาค สามารถ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซด์ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์