วีอาร์ดี ชวนทำดี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)

วีอาร์ดี ชวนทำดี สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า)
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เป็นหน่วยงานของรัฐ รับผิดชอบอุปการะเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการทุกประเภท ทั้งชายและหญิง อายุแรกเกิดถึง7 ปี หรืออาจจะมากกว่านี้หากจำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดู
หรือพัฒนาก่อนที่จะย้ายเข้ารับการสงเคราะห์ ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการต่างๆ ตามสภาพความพิการต่อไป
ก่อนตั้งสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) กลุ่มผู้เข้ารับการบริการที่เป็นเด็กอ่อนพิการ
ได้รับการเลี้ยงดูร่วมกับเด็กอ่อนปกติที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด ต่อมาเด็กอ่อนพิการเริ่มมีปริมาณเพิ่มขึ้นทำให้การเลี้ยงดูเด็กอ่อนปกติร่วมกับเด็กอ่อนพิการมีความยากยิ่งต่อการให้บริการ เพราะเด็กอ่อนพิการจำเป็นต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ
เนื่องจากสภาพความพิการของเด็ก-กรมประชาสงเคราะห์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในปัจจุบัน) จึงได้แยกการปฏิบัติงานเลี้ยงดูเด็กอ่อนพิการออกจากสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โดยยืมอาคารของสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด
ชื่ออาคารกรรณิการ์ มาเป็นอาคารนอนของเด็กอ่อนพิการ และใช้เป็นสำนักงานด้วย
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา (บ้านเฟื่องฟ้า) เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2521 ในระยะแรกมีเด็กในความอุปการะประมาณ 30-50 คน ต่อมามีจำนวนเด็กอ่อนพิการเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จึงได้สร้างอาคารต่าง ๆ เพิ่มขึ้นในเนื้อที่ 28 ไร่ 2 งาน 96 ตารางวา
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนเพื่อเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วน สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการบ้านเฟื่องฟ้า สำหรับผู้ที่สนใจร่วมทำบุญ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น และสามารถช่วยบริจาคสิ่งของจำเป็นเร่งด่วย โดยสามารถสอบถามและดูรายละเอียดได้จาก
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการบ้านเฟื่องฟ้า
ที่อยู่ เลขที่ 78/9 หมู่ 1 ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร 0-2583-6815 , 0-2583-4000,0-2582-4031
http://www.fuengfah.com/