วีอาร์ดี ชวนทำดี e-donation บริจาค ลดหย่อน ภาษี 2 เท่า

การบริจาคเงิน นอกจากจะเป็นการทำบุญแล้ว ยังสามารถนำเงินบริจาคมาหักลดหย่อนภาษีได้ โดยกรมสรรพากรกำหนดไว้ว่า เงินบริจาคสามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้

เงินบริจาคหักลดหย่อนได้ 2 เท่าของที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

 เงินบริจาคสนับสนุนการศึกษา เงินบริจาคสาธารณประโยชน์ แก่กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น เงินบริจาคในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่าน เงินบริจาคในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสิ่งอำนวยความสะดวก เงินบริจาคให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินบริจาคเพื่อสนับสนุนการกีฬา และเงินบริจาคเข้าโครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแก้ไข ฟื้นฟู และสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาสิ่งปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุหรือกองทุนโบราณคดี และเงินบริจาคให้สถานศึกษาของรัฐ โรงเรียนเอกชน (แต่ไม่รวมถึงโรงเรียนนอกระบบ)

ค้นหารายชื่อโรงพยาบาล ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

ค้นหารายชื่อ สถาบันการศึกษา ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

หน่วยงานกีฬาที่หัดลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

เงินบริจาคทั่วไป หักลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่น

ค้นหารายชื่อ มูลนิธิ หักลดหย่อนภาษี ได้ 1 เท่า

ค้นหารายชื่อ สถานสงเคราะห ์ หักลดหย่อนภาษี ได้ 1 เท่า

ที่มา : ข้อมูลจากกรมสรรพากร