วีอาร์ดี ชวนทำดี สมทบทุนสร้างอาคารเรียน ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคาะท่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์การเรียนฯ ขนาดเล็กตั้งอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่แจ่ม ประมาณ 106 กิโลเมตร อาคารเรียนเป็นอาคารสำหรับใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งเด็ก ผู้ใหญ๋ นักศึกษาสายสามัย ผู้ไม่รู้หนังสือ และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนที่อาศัยบนพื้นที่สูง ซึ่งปัจจุบันตัวอาคารอยู่ในสภาพเก่าและทรุดโทรม มีปลวกกัดกินฐานเสา และหลังคาที่เป็นโครงสร้างหลักของตัวอาคารเรียน ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนหรือผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย

ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านเคาะท่า อำเภอแม่แจ่ม จึงขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเลี้ยง เพื่อความปลอดภัยต่อเด็กนักเรียน หรือผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วีอาร์ดีชวนทำดี

นำเงินรายได้จากการจำหน่ายสินค้าและบริการ สมทบทุนเงินบริจาคเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์การเรียนรู้ฯ แม่ฟ้าหลวง สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อช่วงเหลือเงินสนับสนุนเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบเลี้ยง ดังกล่าวข้างต้น โดยติดต่อ

ฝ่ายการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อำเภอแม่แจ่ม ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 50270
โทรศัพท์/โทรสาร 053 485 222