วีอาร์ดี ชวนทำดี กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

วีอาร์ดี ชวนทำดี กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ฯ ตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ช่วยสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อผู้สูงวัยยากไร้ และ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเพื่อทุนการศึกษา

 

 

ประวัติมูลนิธิ

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน ชื่อ ย่อ รวร ชื่อภาษาอังกฤษ Hospital for Tropical Diseases Foundation หรือ ชื่อย่อ TDF ได้รับอนุมัติการจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2538

มูลนิธิฯ ได้รับพระกรุณาจาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนาธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2539

มูลนิธิฯ เป็นสมาชิกสมาคมสันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ประเภทตลอดชีพ เลขทะเบียนสมาชิก 1079

มูลนิธิฯ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 340 ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 4 กันยายน 2541 และ ได้รับการประกาศให้เป็นองค์การสาธารณกุศล ตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต ฯ ตามประกาศกระทรวงการคลัง วันที่ 19 ธันวาคม 2544

วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

– ส่งเสริมการรักษาและป้องกันโรคของประชาชนผู้ป่วยทางโรคเขตร้อน
– ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ และสนับสนุนการให้บริการตรวจ และรักษาสุขภาพประชาชนยากไร้ของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
– ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้าวิจัย และ การดำเนินกิจกรรมพิเศษ ของคณะเวชศาสตร์เขตร้อน
– สนับสนุนการพัฒนาของโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน
– จัดซื้อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์และวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวิจัย

– ดำเนินการหารายได้ เพื่อสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนและคณะเวชศาสตร์เขตร้อน โดยการจัดจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากทุกประเภทที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือรัฐบาลพิมพ์ออกจำหน่าย หรือ ดำเนินกิจกรรมอื่นตามที่มูลนิธิเห็นสมควร
– ดำเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์ มูลนิธิอาจจะบริจาคเงิน และทรัพย์สินให้กับมูลนิธิอื่นได้ หรือรับบริจาคจากมูลนิธิอื่นด้วย
– ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคเงินใน กองทุนสงเคราะห์ผู้สูงวัยยากไร้ โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาค สามารถร่วมบริจาคเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ เพื่อสมทบกองทุนสงเคราะห์ศพผู้ยากไร้ เพื่อผู้สูงวัยยากไร้ และ เพื่อพัฒนาโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน และเพื่อทุนการศึกษา ได้ที่

มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ฯ

เลขที่ 420/6 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ 02 643 5619 โทรสาร 02 643 5619  

หรือเว็บไซต์ http://www.tm.mahidol.ac.th/tdf/index.php

ขอบคุณ ข้อมูลและรูปภาพจาก มูลนิธิโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนในพระอุปถัมภ์ ฯ