วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิธรรมรักษ์และวัดพระบาทน้ำพุ

โรคเอดส์ได้แพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานานนับตั้งแต่ปี 2527 จนถึงปัจจุบัน โดยที่การ แพร่ระบาดยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้ แม้ทางรัฐจะได้ใช้ความพยายามอย่างต่อเนื่องในการแก้ปัญหา แต่การประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ลดน้อยลง ทำให้ประชากรขาดความตระหนักในการป้องกันตนเองมากขึ้น ผู้ติดเชื้อนั้นเกิดจากการมีพฤติกรรมเสียง เช่น การเสพสิ่งมึนเมา, การเที่ยวหญิงบริการ, ยาเสพติด เป็นต้น
โรคเอดส์ได้ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างไม่อาจประเมินได้ และที่สำคัญคือปัญหาทางสังคมที่เกิดการรังเกียจ ทอดทิ้ง ไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยให้อยู่ร่วมกันในสังคม และยังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากผู้ที่ติดเชื้อมีจำนวนมากกว่า 1 ล้านคน และ ส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าตนเอง ได้รับเชื้อ จึงทำให้เกิดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลอื่นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์เรื่องโรคเอดส์ไม่เพียงพอ ประชากรไทยจึงขาดความตระหนักในการป้องกันตน โดย เฉพาะเยาวชนนักเรียน นักศึกษา ได้มีการติดเชื้อโรคเอดส์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาวิกฤติในปัจจุบัน
ด้วยเหตุผลดังกล่าว หลักการในการแก้ปัญหาจึงควรที่ต้องแก้ที่ต้นเหตุ คือการขาดความตระหนัก ในศีลธรรมโดยเร่งส่งเสริมให้ประชาชนได้เรียนรู้ถึงโทษภัยของโรคเอดส์ว่าเกิดจากพฤติกรรมที่ขาดความตระหนักในศีลธรรม ซึ่งบทบาทดังกล่าวควรเป็นหน้าที่ของคณะสงฆ์โดยตรง ที่จะต้องให้การอบรมสั่งสอนประชาชนทั้งประเทศอย่างจริงจัง
วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งอยู่ที่ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ได้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) ได้ก่อตั้งมูลนิธิธรรมรักษ์ ที่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์ ซึ่งมีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลไทยบางส่วน ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ
วัตถุประสงค์ของมูลนิธิ
ดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ
การรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา
เพื่อส่งเสริมบทบาทของคณะสงฆ์ในการแก้ไขปัญหาวิกฤติทางสังคม
เพื่อลดอัตราการติดเชื้อโรคเอดส์ของประชากรไทย
เพื่อสร้างความมีเมตตาในการอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในสังคมอย่างปกติ
เพื่อสร้างความตระหนักให้ทุกองค์กรร่วมกันในการแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
เพื่อสร้างแบบอย่างในการแก้ไขปัญหา โดยใช้แนวทางของพระพุทธศาสนา
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคกับมูลนิธิธรรมรักษ์ สำหรับผู้ที่สนใจร่วมบริจาคเงิน หรือสิ่งของสามารถดูรายได้เอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.phrabatnampu.org/donate.html
หรือติดต่อ
วัดพระบาทน้ำพุ
วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 – 776 – 646, 089 – 742 – 0729 ถึง 30
โทรสาร : 036 – 776 – 646.
อีเมล์ : aidstemple@hotmail.com
budaids@hotmail.com
contact@phrabatnampu.org
donate@phrabatnampu.org
สำนักงานโครงการธรรมรักษ์นิเวศน์ มูลนิธิธรรมรักษ์
วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
โทรศัพท์ : 036 – 776 – 646, 089 – 742 – 0729 ถึง 30
โทรสาร : 036 – 776 – 646.
สำนักงานโครงการเมตตาธรรมค้ำจุนโลก
วัดพระบาทน้ำพุ ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
* งานอนุโมทนาบัตร ถวายปัจจัย
* ถวายสิ่งของกับพระอาจารย์
* ใบฎีกา ซองผ้าป่า กล่องรับบริจาค
* บูชาวัตถุมงคล
โทรศัพท์ : 089 – 801 – 8250