วีอาร์ดี ชวนทำดี โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา

โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา
ปัจจุบันในโลกของอุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีอัตราการเติบโตที่สูง เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ และด้วยกระแสทางวัฒนธรรม ประกอบกับยุคสมัยแห่งแฟชั่น ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้อุตสาหกรรมเสื้อผ้ามีการขยายตัว และขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว ในขณะเดียวกันแม้ว่าอุตสาหกรรมเสื้อผ้าจะมีการผลิตในอัตราก้าวหน้า แต่ก็ยังมีข้อจำกัดกับคนบางกลุ่มในการเข้าถึงเสื้อผ้าที่ดีเพื่อการดำรงชีวิต อันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านราคา ปัญหาภาวะสงคราม และ ความยากจน และด้วยสาเหตุปัจจัยดังกล่าว มักจะพบการรายงานผู้เสียชีวิตจาก ภัยธรรมชาติตามฤดูกาล แทบทุกปี
โครงการกองทุนเสื้อผ้าเพื่อการแบ่งปันมูลนิธิกระจกเงา จึงได้มีความพยายามที่จะสร้างการมีส่วนร่วม ในการบริจาคเสื้อผ้า และเครื่องนุ่งห่มทุกชนิด เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลน ได้มีโอกาสในการเข้าถึงเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มที่ดี และเป็นการลดช่องว่างและปัญหาทางสังคมที่จะติดตามมา
นอกจากแนวคิดการรับบริจาคเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแล้วทางโครงการฯได้เล็งเห็น ถึงการจัดตั้งกองทุน เพื่อการแบ่งปันด้วยการรับเงินบริจาค รวมถึงนำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ที่ได้จากการบริจาคบางส่วนมาจัดจำหน่าย เพื่อเป็นกองทุนให้ความช่วยเหลือชุมชน ที่ประสพกับปัญหาความขาดแคลนในด้านอื่นๆ ต่อไป
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคเสื้อผ้าให้โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา สำหรับท่านที่สนใจร่วมบริจาค สามารถดูรายละเอียดได้ที่ โครงการแบ่งปันเพื่อการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิกระจกเงา