วีอาร์ดี ชวนทำดี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2475 โดย ฯพณฯ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ท่านผู้หญิงละเอียด พิบูลสงคราม
พลอากาศโท น.พ.สดับ ธีระบุตร ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี และคณะกรรมการอีกหลายท่าน
กระทรวงศึกษาธิการได้แสดงเจตจำนงการจัดตั้งมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกไว้ว่า
“คนหูหนวกนั้นหากได้รับการสอนและฝึกด้วยวิธีพิเศษตามวิชาการแล้ว จะเป็นผลให้เขาเหล่านั้นมีโอกาสได้รับการศึกษา และเป็นกำลังที่มีประโยชน์ต่อประเทศได้เช่นเดียวกับปกติชนทั้งหลาย”
จึงได้เปิดหน่วยสอนคนหูหนวกขึ้นที่โรงเรียนเทศบาล 17 (วัดโสมนัสวิหาร) โดยอาศัยห้องเรียนห้องหนึ่ง และเปิดในวันฉลองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ในระยะแรก ม.ร.ว.หญิง เสริมศรี เกษมศรี ผู้สำเร็จปริญญาโททางการสอนคนหูหนวก จากสหรัฐอเมริกา เป็นหัวหน้าหน่วยสอนคนหูหนวก และมีครูผู้ช่วย 2 คน แรกเปิดสอนนั้นมีนักเรียนเพียง 12 คน
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคเงิน มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
ตัวอย่าง โครงการของมูลนิธิ

  • มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกฯ จัดทำสื่อ ‘เสียงแรกในชีวิต’ หรือ ‘Welcome Sound’ เพื่อต้องการให้ทุกคนได้ชมว่าเด็กที่พิการหูหนวกแต่กำเนิด พวกเขากลับมาได้ยินและเริ่มพูดได้ ถ้าได้รับการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียม ในช่วงอายุ 0-4 ปี
  • มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมป์ได้จัดโครงการ “หนูอยากได้ยินเสียงแม่” เพื่อช่วยเหลือเด็กหูหนวกที่ยากจน ตั้งแต่ 0-7 ขวบ เพื่อให้เข้าถึงอุปกรณ์ช่วยฟังที่มีคุณภาพได้เท่าเที่ยมกับเด็กหูหนวกทั่วไป

โดยโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์

  • ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ราชวัตร บัญชีเลขที่ 146-0-76625-4
  • ธนาคาร กรุงไทย สาขา ศรีย่าน บัญชีเลขที่ 012-1-49790-9
  • ธนาคาร ทหารไทย สาขา รพ.พระมงกุฎเกล้า บัญชีเลขที่ 038-2-62609-1
  • ธนาคาร กรุงศรีอยุธยา สาขา ราชวัตร บัญชีเลขที่ 094-1-34813-1
  • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ราชวัตร บัญชีเลขที่ 722-2-20808-9

นอกจากการบริจาคเงินแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังมีการรับบริจาคสิ่งของ เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
อุปกรณ์กีฬา เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ข้าวสาร อาหารแห้ง ฯลฯ
ดูรายละเอียดเกี่ยวกับ การบริจาคมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปถัมภ์
หมายเหตุ ขอบคุณข้อมูลจาก www.deafthai.org