เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

การชำระเงิน

 1. ร้านวีอาร์ดีรับชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารเท่านั้น โดยลูกค้าจะได้รับข้อมูลบัญชีธนาคารที่ให้ชำระเงิน พร้อมกับอีเมล์ยืนยันยอดเงินที่ต้องโอนเพื่อชำระสินค้า
 2. หลังจากโอนเงินชำระค่าสินค้าแล้ว ลูกค้าต้องแจ้งการโอนเงินมาที่ร้านวีอาร์ดี ในกรณีลูกค้าโอนเงินชำระค่าสินค้าผ่านทางธนาคารแล้วแต่ไม่ได้ทำการแจ้งโอน ร้านวีอาร์ดีจะไม่สามารถทำการส่งสินค้าให้ท่านได้ เนื่องจากไม่ทราบว่าเป็นยอดเงินของลูกค้าท่านใด ดังนั้นร้านวีอาร์ดีจะจัดส่งสินค้าก็ต่อเมื่อลูกค้าได้แจ้งยืนยันการชำระเงิน และลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

การจัดส่งสินค้า

 1. ร้านวีอาร์ดีจะจัดส่งสินค้าภายใน 7 วันทำการนับจากวันที่ลูกค้าได้รับอีเมล์ยืนยันการรับชำระเงินจากร้านวีอาร์ดี (ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันเสาร์-อาทิตย์) และ ยกเว้นสินค้าบางชิ้น จะจัดส่งได้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ตามหน้ารายละเอียดสินค้า
 2. โดยปกติ ร้านวีอาร์ดี จะให้บริการจัดส่งสินค้าฟรี แบบลงทะเบียน โดยไปรษณีย์ไทย กรณีสินค้ามีน้ำหนักไม่เกิน 2 กิโลกรัม โดยหลังจากการจัดส่งสินค้าแล้ว ร้านวีอาร์ดีจะแจ้งหมายเลข Tracking Number เพื่อให้ลูกค้าได้ตรวจสอบ ทางอีเมล์ที่ลูกค้าได้ให้ไว้ตอนสั่งซื้อสินค้า
 3. กรณีสินค้ามีน้ำหนักเกิน 2 กิโลกรัม ร้านวีอาร์ดีให้บริการจัดส่งสินค้าฟรีโดยวิธีพัสดุธรรมดา ลูกค้าจึงไม่สามารถตรวจสอบในขั้นตอนการจัดส่งสินค้าโดยไปรษณีย์ไทยได้ หากลูกค้าต้องการตรวจสอบการจัดส่ง และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่ง ร้านวีอาร์ดีมีบริการจัดส่งสินค้าแบบ EMS โดยลูกค้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเพิ่มเติม ท่านสามารถติดต่อร้านวีอาร์ดีเพื่อเลือกใช้บริการจัดส่งแบบ EMS ได้ โดยแจ้งในขั้นตอนการสั่งซื้อ หรือทางอีเมล์ vrdeeshop@gmail.com ทาง Line ID : vrdee.com
 4. ร้านวีอาร์ดีจะถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว อ้างอิงตามข้อมูลไปรษณีย์ไทยว่ามีผู้รับสินค้าไว้แล้ว
 5. ในกรณีร้านวีอาร์ดีจัดส่งสินค้าให้ท่านลูกค้า ตามชื่อและที่อยู่ที่ลูกค้าระบุแล้ว แต่ปรากฏว่าสินค้าส่งกลับมาที่ร้านวีอาร์ดี เนื่องจากลูกค้าไม่ไปรับสินค้าที่ทางไปรษณีย์ใกล้บ้านภายในกำหนดระยะเวลา หากท่านลูกค้าต้องการให้ร้านวีอาร์ดีส่งกลับไปใหม่ ลูกค้าตกลงที่จะให้ร้านวีอาร์ดีทำการประเมินค่าจัดส่งใหม่ ประกอบไปด้วย ค่าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ(EMS), ค่าหีบห่อบรรจุ, ค่าเดินทาง, ค่าดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทางร้านวีอาร์ดีจะทำการจัดส่งไปให้ใหม่ตามรอบระยะเวลาการจัดส่ง โดยลูกค้าต้องทำการชำระค่าจัดส่งใหม่ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ร้านวีอาร์ดีแจ้งกลับทางอีเมล์ หากไม่ชำระค่าจัดส่งใหม่ตามกำหนด หรือเมื่อทำการจัดส่งใหม่แล้ว สินค้ายังตีกลับมาอีก ร้านวีอาร์ดีถือว่าท่านลูกค้าต้องการสละสิทธิ์ในการรับสินค้านั้น
 6. หากลูกค้ายังไม่ได้รับสินค้า ต้องแจ้งร้านวีอาร์ดีภายใน 30 วัน นับจากวันสั่งซื้อ หากไม่ติดต่อร้านวีอาร์ดี จะถือว่าท่านได้รับสินค้าแล้ว

การรับประกันสินค้า การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

 1. สินค้าไม่รับเปลี่ยนหรือคืนในทุกกรณียกเว้น ในกรณีร้านวีอาร์ดีจัดส่งสินค้าผิดแบบ
 2. ร้านวีอาร์ดีรับประกันสินค้ากรณี ชำรุดแตก หัก เสียหายที่เกิดจากผู้ผลิต โดยลูกค้าต้องแจ้งความเสียหายภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ลูกค้าได้รับสินค้า อ้างอิงตามข้อมูลไปรษณีย์ไทย โดยมีเงื่อนไขดังนี้
 • ลูกค้าต้องมีหลักฐานรูปถ่าย รายละเอียดที่อธิบายชัดเจนส่งมาทางอีเมล์ และจัดส่งสินค้าให้ร้านวีอาร์ดี  ตรวจสอบ โดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งกลับ
 • เมื่อร้านวีอาร์ดีทำการตรวจสอบแล้วพบว่าสินค้าชำรุด แตก หัก เสียหาย จากผู้ผลิตจริง ร้านวีอาร์ดีจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งกลับ และจะดำเนินการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่กลับไปให้ท่านลูกค้า

อื่น ๆ

 1. ภาพที่ใช้ในการโฆษณาหน้าเว็บไซต์ อาจแตกต่างจากสินค้าจริงอยู่บ้างในส่วนของขนาด และ สี เนื่องจากในบางครั้งการถ่ายทำ การจัดฉาก อาจทำให้มีการผิดเพี้ยนของสีในรูป หรือ อาจมาจากการตั้งค่าสีจอภาพ หรือ การใช้ตัวแสดงผลบนเว็บ (Web Browser) ที่แตกต่างกัน หรือ การปรับขนาด สัดส่วนภาพเพื่อให้เหมาะสมกับองค์ประกอบของเว็บไซต์ ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของท่านลูกค้าขอให้ท่านลูกค้าอ่านรายละเอียดของสินค้าให้ครบถ้วนก่อนทำการตัดสินใจซื้อ อย่าดูแต่ภาพสินค้าเพียงอย่างเดียว
 2. กรณีเกิดข้อพิพาทใด ๆ ร้านวีอาร์ดีจะทำการพิจารณาตามหลักฐาน เหตุผลและความเหมาะสม หากจำเป็นต้องทำการคืนเงิน การคืนเงินนั้นมากสุดจะเท่ากับราคาสินค้าที่ทางท่านลูกค้าโอนเงินมาหักด้วย ค่าจัดส่งสินค้า ภาชนะหีบห่อบรรจุ ค่าดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยท่านลูกค้าตกลงยอมรับในการประเมินค่าใช้จ่ายจากร้านวีอาร์ดี
 3. ความรับผิดชอบของร้านวีอาร์ดีจะสิ้นสุดเมื่อมีการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์เรียบร้อยแล้ว โดยอ้างอิงว่ามีการจัดส่งจริงจากใบเสร็จที่ออกโดยไปรษณีย์ไทย จากนั้นจะอยู่ในความรับผิดชอบของไปรษณีย์ไทยในการขนส่งสินค้าและท่านลูกค้า มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการติดตามจากไปรษณีย์ไทยจนได้รับสินค้า และหากลูกค้าไม่ได้รับสินค้าต้องแจ้งให้ร้านวีอาร์ดีทราบภายใน 30 วันนับจากวันสั่งซื้อ เพื่อให้ร้านวีอาร์ดีตรวจสอบกับไปรษณีย์ไทย หากเลยช่วงเวลา 30 วันหลังการสั่งซื้อ ถือว่าลูกค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 4. ท่านลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อกับร้านวีอาร์ดีไม่ว่าจะเป็นช่องทางใด ถือว่าท่านลูกค้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อนี้แล้ว
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ลูกค้าได้อ่านและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการสั่งซื้อ (“Terms and Conditions”) กับร้านวีอาร์ดี (“VRDEE.COM”) ครบถ้วนแล้ว และให้ถือว่ามีผลทางกฎหมายและ พ.ร.บ. ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์