5 ผู้ต้อง ธรณีสูบ ในสมัยพุทธกาล

ผู้ที่ต้องธรณีสูบ ต้องเป็นผู้ที่กระทำบาปหนัก ในสมัยพุทธกาล มีเรื่องเล่าว่า ผู้ที่ต้องธรณีสูบ เป็นผู้ที่กระทำบาปหนักต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และพระอรหันต์ โดย 5 ผู้ที่ต้องธรณีสูบ ในสมัยพุทธกาล ได้แก่

พระเทวทัต

สุปปพุทธะ

นันทมาณพ

นางจิณจมาณวิกา

นันทยักษ์