บูชา พระสุนทรีวาณี เกิดอานิสงส์ทางสติปัญญา

พระสุนทรีวาณีทรงเป็นเทวีที่เกิดขึ้นในวัดสุทัศนเทพวราราม กล่าวกันว่าผู้ใดได้เจริญภาวนาด้วยพระคาถานี้ให้มากมั่นแล้ว จะเกิดอานิสงส์ทางสติปัญญา

Read More

หลวงพ่อกลักฝิ่น วัดสุทัศนเทพวราราม

พระพุทธรูปที่หล่อจากกลักฝิ่น ประดิษฐานเป็นพระประธาน ตั้งอยู่ ณ ศาลาการเปรียญ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

Read More

5 สิ่งที่ไม่ควรนำมาใส่บาตร

สิ่งของที่พุทธศาสนิกชน ไม่ควรนำมาใส่บาตร แต่หลาย ๆ คนกลับไม่รู้ สิ่งใดที่ควรหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นการผิดวินัยสงฆ์

Read More

อาชีพที่พระพุทธเจ้าห้ามทำ

มิจฉาวาณิชา คือ อาชีพที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสห้ามไว้ว่าเป็นอาชีพที่ควรหลีกเลี่ยง หรือเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำ เนื่องจากเป็นอันตรายต่อเพื่อนมนุษย์ และสัตว์โลก

Read More