ธรรมะ

View All

รู้จักพระโสดาบัน

พระโสดาบัน คือ อริยบุคคลระดับแรกในระดับของพระอริยบุคคลตามหลักพระพุทธศาสนา

วันวิสาขบูชา

โครงการ ชวนทำดี

View All

วีอาร์ดี ชวนทำดี กองทุยชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 และโรคระบาดต่าง ๆ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดตั้งกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) เพื่อช่วยเหลือโรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์