พระไพรีพินาศ และคาถาบูชาพระไพรีพินาศ ให้ศัตรูแพ้ภัยตนเอง

พระไพรีพินาศ เป็นพระพุทธรูปศิลาขนาดย่อม มีขนาดหน้าพระเพลา๓๓ เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปแบบธยานิพุทธเจ้า ปางประทานพร สมัยศรีวิชัย แต่นักสังเกตบางคนสงสัยว่า “พระพุทธรูป สมัยศรีวิชัย มีเพียงเกตุมาลา เป็นจอมคล้ายสมัยทราวดีเป็นพื้น” พระพุทธรูปองค์นี้ มีผู้นำมาถวายพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ เมื่อยังทรงผนวชอยู่ ราว พ.ศ.๒๓๙๑ ได้ถวายพระนามว่า “พระไพรีพินาศ”

พระไพรีพินาศ และคาถาบูชาพระไพรีพินาศ ให้ศัตรูแพ้ภัยตนเอง Read More

อานิสงส์ของการสวดมนต์แผ่เมตตา

อานิสงส์ของการสวดมนต์แผ่เมตตา ความมหัศจรรย์ของการสวดมนต์ จากหนังสือ อมตะธรรม สมเด็จโต
อานิสงส์การสวดมนต์แผ่เมตตามหาบุญ ได้กล่าวถึงประสบการณ์ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) ไว้ถึงอานิสงส์ของการระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย และอานิสงส์ของการสวดมนต์ แผ่เมตตาไว้ดังนี้

อานิสงส์ของการสวดมนต์แผ่เมตตา Read More

จริต 6 กับการปฏิบัติกรรมฐานที่เหมาะสม

จริต 6 คือ ความประพฤติอันเป็นปกติประจำอยู่ในสันดาน พื้นเพของจิต อุปนิสัย พื้นนิสัยแบบหรือประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน 6 ประเภท กรรมฐาน หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำงานของจิต สิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดสมาธิ กรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนด เพื่อให้จิตสงบอยู่ได้ ไม่เที่ยวเตลิดเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน ไปอย่างไร้จุดหมาย กรรมฐาน มี 40 วิธี ใช้เป็นอุบายที่ใช้ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนด เพื่อชักนำให้เกิดสมาธิ พอจิตกำหนดจับสิ่งนี้เข้าแล้ว จะชักนำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งนี้ จนเป็นสมาธิได้มั่นคงและเร็วที่สุด

จริต 6 กับการปฏิบัติกรรมฐานที่เหมาะสม Read More

ปรัชญาธรรมะ จากภาพวาด

ศึกษา เรียนรู้ ธรรมะ จากภาพวาด เพื่อให้เรียนรู้สัจธรรมชีวิต ภาพวาดที่ทำให้เมื่อมองและอ่านคำอธิบายแล้วได้เห็นความจริง ของชีวิต และความจริงของธรรมะ เรื่องราวของธรรมะจากภาพวาด 7 ภาพ

ปรัชญาธรรมะ จากภาพวาด Read More