วีอาร์ดี ชวนทำดี บริจาคเงิน กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีภาระหน้าที่จัดการศึกษาในหลายระดับ ได้แก่
ระดับปริญญาตรี ได้แก่

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (6 ปี) ประมาณ 1,800 คน
  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ (4 ปี) ประมาณ 400 คน
  • หลักสูตรนานาชาติ 1 หลักสูตร

ระดับปริญญาโทและเอก

  • ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ หลักสูตรไทย 4 หลักสูตร
  • หลักสูตรนานาชาติ 13 หลักสูตร ประมาณ 400 คน
  • การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง 101 หลักสูตร ประมาณ 1,000 คน

คณะแพทยศาสตร์พยาบาลมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผู้เรียนในระดับต่างๆ อาจารย์ผู้สอนตลอดจนวิธีการจัดการเรียนการสอน และการวิจัย ให้มีมาตรฐานที่เป็นเลิศในระดับสากลเพื่อนำมาพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากถึง 40 ล้านบ้าท/ปี แต่คณะฯได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาลเพียงบางหลักสูตรเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอ อนึ่งเงินบริจาคที่ได้รับเป็นเงินสำหรับผู้ป่วย แต่สำหรับการศึกษานั้นยังขาดแคลนอยู่มาก
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงจัดตั้ง “กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์” สำหรับระดมทุนช่วยสนับสนุนกิจการข้างต้น
โดยกองทุนได้สนับสนุนโครงการดังต่อไปนี้
การจัดสรรเงินทุนบัณฑิตศึกษาและทุนวิทยานิพนธ์บัณฑิตศึกษา
การฝึกอบรม ดูงาน สัมมนาแพทยศาสตรศึกษาในประเทศและต่างประเทศ
ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนกับนานาชาติและการนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
สำหรับแพทย์ประจำบ้าน (20 ทุน)
ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (10 ทุน)
ทุนสนับสนุนการร่วมกิจกรรมนานาชาติของนักศึกษาแพทย์ (70 ทุน)
ทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการแลกเปลี่ยนระดับนานาชาติสำหรับนักศึกษาแพทย์ (50 ทุน)
โครงการ Youth รางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
ทุนอุดหนุนโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน พ.ศ.2557
ทุนสนับสนุนการวิจัยทางแพทยศาสตรศึกษา
ทุนพัฒนาศักยภาพเพื่อการศึกษาระดับหลังปริญญาเพื่อเป็นศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมแพทย์ระดับนานาชาติ (3 ทุน)
ทุน คปก-ศิริราช (2 ทุน)
ทุนโครงการปริญญาเอกร่วมสองสถาบัน
ทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบัณฑิตศึกษาเพื่อการวิจัยภายใต้บันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างสถาบัน
ทุน Visiting Scholar
วีอาร์ดีชวนทำดี บริจาคเงิน กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนหลักสูตรต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ช่องทางการร่วมบริจาคเงิน
1. โดยตรงที่เคาร์เตอร์งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกอำนวยการ ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล *ระบุว่า บริจาคเพื่อพัฒนาการศึกษาของคณะฯ
2. ผ่านทางธนาคาร -นำฝากเข้าบัญชี ชื่อ “เงินรายได้คณะแพทยศาสตร์ศิริราช”

  • ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาศิริราช ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 016-2-14940-7
  • ธนาคารกสิกรไทย สาขาพรานนก เลขที่บัญชี 019-2-97611-1
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางกอกน้อย เลขที่บัญชี 119-0-95668-8
  • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอัมรินทร์ เลขที่บัญชี 157-1-22279-4

และส่งสำเนาใบนำฝากเงิน เขียนชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ พร้อมระบุว่าร่วมบริจาคเข้า กองทุนพัฒนาแพทยศาสตร์ (Fund16) เพื่อทำการออกใบเสร็จ โดยส่ง Fax มาที่ : 02-419-9440 งานการเงิน ฝ่ายการคลัง ตึกอำนวยการชั้น 2
ใบเสร็จรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ เป็นจำนวน 2 เท่า


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.si.mahidol.ac.th/th/donate-doctor1.asp