วีอาร์ดี ชวนทำดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี

สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี เป็นหน่วยงานในสังกัด กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2517 เปิดดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2519 ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่มีอายุระหว่าง 7-18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาเศรษฐกิจ ไม่สามารถให้การดูแล หรือเป็นเด็กเร่ร่อนพลัดหลง ขาดผู้อุปการะดูแล และตั้งแต่ปี พ.ศ.2542 รับอุปการะเฉพาะเด็กชายเท่านั้น
ประวัติความเป็นมา
จากการสำรวจเด็กกำพร้าที่อยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์เด็กทุกแห่งของกรมประชาสงเคราะห์ เมื่อ พ.ศ. 2517 ปรากฏว่าสถานสงเคราะห์แต่ละแห่งมีเด็กพิการทางสมองและปัญญารวมอยู่ด้วยจำนวนไม่น้อย แม้ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการและทุพพลภาพก็ยังปรากฏว่ามีเด็กพิการทางสมองและปัญญารวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ตามโรงพยาบาลต่างๆ ก็มีเด็กพิการทางสมองและปัญญาที่กำพร้า อนาถาถูกทอดทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งเด็กประเภทนี้ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในกิจวัตรประจำวัน ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับกลุ่มเด็กปกติในสถานสงเคราะห์ทั่วไปได้ เนื่องจากเชาว์ปัญญาต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ พัฒนาการทางสมอง – ระดับสติปัญญาช้า ความสามารถในการคิด ตัดสินใจในเชิงเหตุผลต่ำ ถูกชักจูงโน้มน้าวได้ง่าย ซึ่งหากปล่อยให้อยู่ในสถานสงเคราะห์เด็กทั่วไปก็จะไม่ได้รับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการที่ถูกต้อง
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (กรมประชาสงเคราะห์ในขณะนั้น) จึงได้วางโครงการแยกเด็กพิการทางสมองและปัญญา ออกมารับการสงเคราะห์ในสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยเฉพาะ เพื่อจะได้มีโอกาสให้การดูแล เอาใจใส่ ฟื้นฟู พัฒนา รับการศึกษา และปรับสภาพร่างกายและจิตใจเท่าที่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ที่รัฐพึงกระทำ ด้วยเหตุนี้ สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา จึงได้ถูกตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2517 ณ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ในเนื้อที่ 25 ไร่เศษ และเปิดดำเนินการรับเด็กพิการเข้าอุปการะอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ วันที่ 15 ธันวาคม 2519 เป็นต้นมา
ภารกิจ
ให้การอุปการะเด็กพิการทางสมองและปัญญา เพศชาย อายุเมื่อแรกรับระหว่าง 7 – 18 ปี ซึ่งครอบครัวประสบปัญหาเดือดร้อน ด้านเศรษฐกิจ หรือขาดผู้อุปการะดูแล โดยให้การเลี้ยงดูฟื้นฟู และพัฒนา ภายใต้หลักการแห่งสิทธิมนุษยชน และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
การบริการ
ให้บริการปัจจัยสี่อย่างมีมาตรฐานให้กับเด็กพิการทางสมองและปัญญา โดยมีเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงคอยให้การดูแลเด็กประจำอาคาร ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มๆ ตามลักษณะและประเภทความพิการ และมีเจ้าหน้าที่พยาบาลดูแลด้านสุขภาพและประสานการรักษาพยาบาล
ดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ตามวิธีการและกระบวนการของงานสังคมสงเคราะห์ เช่น การทำทะเบียนประวัติผู้รับ ดำเนินการด้านเอกสารสิทธิและเยี่ยมครอบครัว รวมทั้งการประสานงานทางด้านการศึกษาภายนอกและทดลองจัดหาอาชีพ รวมถึงพิจารณาตามความเหมาะสมโดยทีมสหวิชาชีพ
ให้บริการด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด เพื่อปรับสภาพความพิการทางร่างกาย ให้บริการส่งเสริมพัฒนาการ โดยฝึกทักษะพื้นฐาน 5 ด้าน ในการดำรงชีวิต เช่น ทักษะด้านการช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน ทักษะทางสังคม การเตรียมความพร้อมเพื่อการศึกษา ฯลฯ พร้อมทั้งจัดทำห้องพัฒนาสมอง และระบบทักษะอาชีพเป็นสื่อในการพัฒนาสมาธิ กล้ามเนื้อ และการอยู่ร่วมกันในสังคม
วีอาร์ดีชวนทำดี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี 
วีอาร์ดี ชวนทำดี ร่วมบริจาคเงินที่ได้รับจากการจำหน่ายสินค้า และให้บริการ
ให้
สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา บ้านราชาวดี 
ท่านใดสนใจสามารถร่วมบริจาคเงิน โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่
โทร 02-5834246 ,02-5836731 ต่อ 100 แฟ็กซ์ ต่อ 155
หรือโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ มูลนิธิบ้านราชาวดี ธนาคารกรุงไทย
สาขานนทบุรี เลขที่บัญชี 108-0-13468-9
พร้อมส่งเอกสารและหลักฐานการโอนเงิน พร้อมที่อยู่ของผู้บริจาคมาที่
บ้านราชาวดี เลขที่ 78/6 หมู่ที่ 1 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120