วีอาร์ดี ชวนทำดี ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ร.พ.ศิริราช

ประวัติศิริราชมูลนิธิ 
การทำให้ภารกิจของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และก้าวหน้าทันยุคสมัย จำเป็นต้องมีทุนทรัพย์พอเพียง ในการนี้จึงมีความเห็นสมควรให้มีการรณรงค์หาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนให้ภารกิจข้างหน้าสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จึงได้ก่อตั้งมูลนิธิขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รับบริจาคและดูแลทรัพย์สินที่ได้มาจากการบริจาค ให้ชื่อมูลนิธินี้ว่า “ ศิริราชมูลนิธิ ” ก่อตั้งเป็นองค์กรนิติบุคคล จดทะเบียนตามกฎหมาย ณ ศาลากลาง จังหวัดธนบุรี เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2512 มีสำนักงานอยู่ ณ ตึกอำนวยการ ปัจจุบันอยู่ที่ ตึกมหิดลบำเพ็ญ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้เป็นองค์กรนิติบุคคลที่มิใช่หน่วยราชการ ทำหน้าที่รวบรวม เก็บรักษาและจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคสมทบ สำหรับเกื้อกูลกิจการของ “ ศิริราช ” ทำให้กิจการของ ” ศิริราช ” ดำเนินก้าวหน้าทันสมัยดังเช่นปัจจุบัน
วีอาร์ดี ร่วมบริจาค สมทบทุนเพื่อผู้ป่วย ร.พ.ศิริราช ศิริราชมูลนิธิ
ร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช นำเงินรายได้ช่วยผู้ป่วยยากไร ้และด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช
ศิริราชมูลนิธิเป็นองค์กรสารธารณกุศล ลำดับที่ 85 ตามประกาศกระทรวงการคลัง
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ ประจำปีตามกฎหมายกำหนด
วีอาร์ดีชวนทำดี ศิริราชมูลนิธิ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ ร.พ.ศิริราช ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่