ดวงพินทุบาทว์

พินทุ แปลว่า มีด บาวท์ คือ อุบาทว์ ไม่เป็นมงคล พินทุบาทว์ จึงหมายถึง จุดมืด จุดเสีย จุดไม่เป็นมงคล

ในทางโหราศาสตร์มีคำกลอนกล่าวไว้เกี่ยวกับ พินทุบาทว์ว่า

ระวิ (๑) ภุมมะ (๓) ทั้ง          โสรา (๗)     ปัญจะแก่ลัคนา           
พุธเก้า
จันทร์กับชีวา (๕)           เป็นแปด ศุกร์เจ็ดอาจารย์เจ้า  ว่าร้อนนิรันดร์

เสาร์เพ่งเล็งลัคนาแล้ว              อสุรา             ภุมเมนทร์อัษฎา             ว่าไว้
จันทร์เป็นสิบเอ็ดแก่รา-             หูเล่า            อาภัพอัปภาคย์ให้             ให้แท้ประเทินเหิน

 “จันทร์ล่าราหู    ราหูล่าจันทร์” หมายความว่า

เมื่อจันทร์โยคหน้าราหู คือ เป็น ๓ กับราหู จันทร์จะทำราหูให้เสียเอาตามนิสัย  คือ ก็จะทำให้เป็นคนหลงคนง่าย ใครอ้อนวอนไม่ได้เป็นใจอ่อนรีบช่วยเหลือทันที ผลสุดท้ายตัวเองกลับได้รับความลำบากทุกที

เมื่อจันทร์โยคหลังราหู คือ เป็น ๑๑ แก่ราหู  ราหูจะทำจันทร์เสีย คือมีรูปร่างไม่สวย  มีกิริยาไม่น่าดู มีร่างกายไม่แข็งแรง ขี้โรค 

ระวิอังคารพุธนั้น         สามลัคน์    แลสิบสองนั้นจัก         หมดแก้
ครูศศิร้ายนัก               พูนเพิ่ม    เป็นสิบสองแน่แท้        โทษทั้งอันตราย

หมายความถึง อาทิตย์ , อังคาร , พุธ อยู่ที่ราศีที่สามจากลัคน์
จันทร์กับพฤหัสบดีอยู่ในราศีที่สิบสอง
จะให้ทั้งโทษและภัยอันตรายต่างๆ

ศุกราอาจารย์เจ้า          กล่าวไว้ เป็นสิบสองปองร้าย       แรงร้อน
เสาราหนึ่ง สองไซร้    ทรามยิ่ง แท้เอย    ราหูสี่สองซ้อน               แทรกซ้ำสิบสอง

หมายถึง ดาวศุกร์เป็นสิบสอง ดาวเสาร์เป็นหนึ่ง สอง และดาวราหูเป็นสี่ สอง และสิบสองต่อลัคนา จะต่ำทรามยิ่ง

เสารากล่าวโทษทุกข์          ทวยแถลง ดาวเกาะหน้าอย่าแคลง        กล่าวเศร้า
เกาะหลังยังส่องแสง            ส่ำสอด มานา ตกยากลำบากเจ้า                จุ่งแจ้งจำทรง

หมายถึง ดาวที่อยู่หน้าเสาร์ และดาวที่อยู่หลังเสาร์ เรียกว่า ” ทุระทุราโยค ” จะประสบกับความทุกข์ยากอยู่เนืองนิตย์ ดาวดวงใดเป็นทุระทุราโยค ย่อมประสบกับความทุกข์ยากอยู่ตลอด

Leave a Reply

Your email address will not be published.