จริต 6 กับการปฏิบัติกรรมฐานที่เหมาะสม

จริต 6 คือ ความประพฤติอันเป็นปกติประจำอยู่ในสันดาน พื้นเพของจิต อุปนิสัย พื้นนิสัยแบบหรือประเภทใหญ่ ๆ แห่งพฤติกรรมของคน 6 ประเภท กรรมฐาน หมายถึง ที่ตั้งแห่งการทำงานของจิต สิ่งที่ใช้เป็นอารมณ์ในการเจริญภาวนา อุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรมจิต หรืออุบายหรือกลวิธีเหนี่ยวนำให้เกิดสมาธิ กรรมฐานจึงเป็นสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนด เพื่อให้จิตสงบอยู่ได้ ไม่เที่ยวเตลิดเลื่อนลอยฟุ้งซ่าน ไปอย่างไร้จุดหมาย กรรมฐาน มี 40 วิธี ใช้เป็นอุบายที่ใช้ฝึกจิตให้เกิดสมาธิ ก็คือสิ่งที่เอามาให้จิตกำหนด เพื่อชักนำให้เกิดสมาธิ พอจิตกำหนดจับสิ่งนี้เข้าแล้ว จะชักนำให้จิตแน่วแน่อยู่กับสิ่งนี้ จนเป็นสมาธิได้มั่นคงและเร็วที่สุด

Read More

ปรัชญาธรรมะ จากภาพวาด

ศึกษา เรียนรู้ ธรรมะ จากภาพวาด เพื่อให้เรียนรู้สัจธรรมชีวิต ภาพวาดที่ทำให้เมื่อมองและอ่านคำอธิบายแล้วได้เห็นความจริง ของชีวิต และความจริงของธรรมะ เรื่องราวของธรรมะจากภาพวาด 7 ภาพ

Read More