วีอาร์ดี ยินดีต้อนรับ

การกรวดน้ำ

การกรวดน้ำ เป็นพิธีกรรมหนึ่งในการอุทิศบุญกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วยการหลั่งน้ำ ซึ่งชาวพุทธนิยมปฏิบัติหลังจากทำบุญในโอกาสต่างๆ

Read More

ทุ สะ นะ โส พระคาถาหัวใจเปรต

พระคาถาสี่คำที่เกิดจากเปรตทั้งสี่ตน ใช้สวดเพื่อข่มขู่ไล่วิญญาณที่ชั่วร้ายที่เข้าสิ่งร่างเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

Read More

อานิสงส์ บทสวดมนตร์พระปริตร บทสวดมนต์ 12 ตำนาน

พระปริตร ๑๒ ตำนาน บทสวดมนต์มหัศจรรย์ สวดเพื่อคุ้มครองและป้องกันภัย”พระปริตร” หมายถึง “เครื่องคุ้มครอง” อันเป็นบทสวดมนต์ที่มีความศักดิ์สิทธิ์และสําคัญมากในพุทธศาสนา มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นการสวดพระพุทธวจนะ ให้คุ้มครองป้องกันภัยแก่ผู้สวดทำให้เกิดความสุขสวัสดิ์ ผ่อนภัยร้ายให้กลายเป็นเบา

Read More